Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/103/63-69

Aysel Qocayeva

Xəzər Universiteti 

magistrant

ayiseli26@gmail.com


TƏLƏBƏLƏRİN AKADEMİK FƏALİYYƏTİNƏ TƏSİR EDƏN AMİLLƏR VƏ 

ONLARIN TƏDRİS PROSESİNDƏ İDARƏ OLUNMASI


Xülasə

Akademik iştirak tələbələrin tədris prosesində fəal iştirak etməsi və kurs materialları ilə qarşılıqlı əlaqədə olması deməkdir. Bu, sinif fəaliyyətlərində iştirak etmək, kurs materiallarını nəzərdən keçirmək, suallar vermək, müzakirələrdə iştirak etmək və s. kimi müxtəlif yollarla ifadə edilə bilər.

Akademik fəaliyyət həm daxili, həm də xarici elementləri əhatə edən saysız-hesabsız amillərin təsiri altında olan çoxşaxəli nəticədir. O, təhsil sisteminin effektivliyini və fərdi tələbə nailiyyətlərini qiymətləndirmək üçün əsas meyar kimi xidmət edir. Akademik performans tez-tez qiymətlərlə sinonim olsa da, idrak qabiliyyətləri, öyrənmə strategiyaları və sosial-emosional rifah da daxil olmaqla daha geniş spektrı əhatə edir. 

Bu tədqiqat işində tələbələrin akademik fəaliyyətinə təsir edən amillər və onların tədris prosesində idarə olunması məsələsi təhlil edilib. Tələbələrin akademik fəaliyyətinə təsir edən müxtəlif amillərin təhlili aparılıb, akademik fəaliyyətlərin artırılması üçün idarəetmə strategiyaları verilib, müxtəlif idarəetmə strategiyalarının yoxlanılması və müxtəlif amillər arasında qarşılıqlı əlaqənin müzakirəsi aparılıb. 

Açar sözlər: akademik performans, öyrənmə mühiti, tədris metodları, motivasiya


Aysel Gojayeva

Khazar University

 master student

ayiseli26@gmail.com


Factors affecting students' academic activity and their management 

in the educational process


Abstract

Academic participation means that students actively participate in classes, interact with course materials, and actively participate in the learning process. This includes participating in class activities, reviewing course materials, asking questions, participating in discussions, and more. Can be expressed in different ways.

Academic performance is a multifaceted outcome influenced by myriad factors that include both internal and external elements. It serves as a key benchmark for evaluating the effectiveness of education systems and individual student achievement. Although academic performance is often synonymous with grades, it covers a broader spectrum, including cognitive abilities, learning strategies, and social-emotional well-being. 

In this study, the factors affecting the academic performance of students and the issue of their management in the educational process were analyzed. Analysis of various factors affecting students' academic activity was carried out, management strategies for increasing academic activities were given, various management strategies were checked and interactions between various factors were discussed.

Keywords: academic performance, learning environment, teaching methods, motivation

   
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [557,29 Kb] (yüklənib: 16)

Baxış: 37
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az