Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
JURNALIN TAM VERSİYASI


İÇİNDƏKİLƏR:

HUMANİTAR VƏ SOSİAL ELMLƏR     HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Ələsgər Məhərrəm oğlu ƏliyevEmil Naib oğlu Tahirzadə
Klassik qazma bucurqadlarinin əyləc sistemlərinin təhlili

6
Rafail Ayvaz oğlu Əhmədli, Elxan Musa oğlu Quliyev
Nəriman Nərimanovun fəaliyyətinin əsas istiqamətləri

12
Kai YangMahammad Malikov
Evaluation of dynamic changes of consumers' online reviews from the elaboration likelihood model method

17
Fatma Rasim qızı Hacıyeva
Covid-19 infeksiyasinin hamiləlik və zahiliq dövründə xüsussiyətləri

24
Aysel Rafiq qızı Əlizadə, Şəhla Rafael qızı Yusubova,
Şəfəq Əlif qızı Məmmədova, Jalə Həsən qızı Zeynalova
Yaşlı əhali arasında ağız boşluğunun selikli qışasının xəstəliklərinin yayılması

28
Ярослав Валентинович Пилипчук
О военно-политической истории вайнахских народов в древнее время и средневековье

32
Vəfа Mirəhməd qızı Sеyidоvа
Frаnsız dilində оnоmаstik tədqiqаtlаrın diaxronik aspektdə təhlili

70
İradə Hətəm qızı Mirzəzadə, Gülçin Gülhüseyn qızı Abdullayeva,
Həsənağa Rauf oğlu Nağızadə
Tibbi informasiya sistemlərində istifadə olunan riyazi aparat

75
Sevinc Nadir qızı Kerimova
Hamiləlik və məxmərək

86
Gültəkin Ağacan qızı Əliyeva
Bəxtiyar Vahabzadə sərbəst şeirinin məna və üslub imkanları

89
Ülviyyə Çingiz qızı Əliyeva, Leyla Pərviz qızı Kazımzadə
Vaşinqton İrvinqin “Yuxulu dərə əfsanəsi” və “Rip van Vinkl” əsərlərində Amerika gerçəkliyi

95
Əsmər Dadaş qızı Hüseynova
Məsud Əlioğlunun tənqidçilik fəaliyyətinin əsas mərhələləri

101
Ирада Иман гызы Ганбарова
Морфологический состав слова в современном английском языке 

106
Gülnarə Adil qızı Kazımova
N.Gəncəvi poemalarında vətənpərvərlik və beynəlmiləl ideyaların tərənnümü

109
Nəzakət Əli qızı Quliyeva
Məktəb psixoloqunun iş prinsipi və psixoloji xidmətin əsas istiqamətləri

112
Xalidə Qələndər qızı İsmayılova
Nadir Şahin dövlətçilik əzmi

116
Sevinc Tofiq qızı Kərimova
Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların bədii ədəbiyyatda rolu

120
Leyla Eldar qızı Seyidzadə
İngilis dilində cavanların nitqində istifadə olunan slenqlərin xüsusiyyətləri

123
Gülənbər Rza qızı Abbasova
Azərbaycan və ingilis dillərində fenoloji parallelizmlərin yaranmasında ölçünün rolu

126
Айнур Ханлар гызы Ибрахимли
Мировой опыт в области формирования денежного рынка

130
Aysel Intigam Garayeva
Contractual capacity of minors

133
Mehdi Elman oğlu Bağırov
Şeraton mehmanxana şəbəkəsinin inkişafi

137
Elkhan Ajdar Askarov
Comparative analysis of testamentary succession in the legislation of the member states of the european union 

140
Sevil Əliheydər qızı Dəmirli
Avropa İttifaqında müqavilə pozuntusu proseduru. İlkin icraatin əhəmiyyəti

144
zrin Elmar qızı Şahbazlı
Qadağan edilən dopinq maddələri və üsulları, onların anlayışı. Dopinqə nəzarətin aparılma qaydası

147
Rəşid Azad oğlu Aslanov
Animasiya və onun turizm sahəsindəki rolu

151
Ləman Fəxrəddin qızı Qasımzadə
Kibercinayətlərlə mübarizə məsələləri 

154
Elmira Elmar Hashimova
The theoretical basis of the formation of e-government

157
Lala Ahad Mammadova
International standards for the rights of persons with disabilities in the context of human rights

160
Elkhan Ajdar Askarov
Comparative analysis of intestate succession in the legislation of the member  of the European Union 

164
Leyla Nazim qızı Vəlişova
Terrorizmin maliyyə mənbələri
 
170
Gunay Mustafa Mammadova
Legal protection of industrial design in Azerbaijan and European Union

174
Mələkxanım Seyfulla qızı Rəhimova
Azərbaycan Respublikasında turizm sahəsində kadr potensialının artırilmasında beynəlxalq əməkdaşliğin rolu

178
Həmayıl İlfat qızı Həmidova
Azərbaycan məscidlərinin dekor sistemində ornamentlərin mahiyyəti

181
Gunel Oktay Huseynova
Air passengers’ rights in the European Union

184
Lalə İlqar qızı Mehtiyeva
Azərbaycan-ABŞ əlaqələrinin tarixi və diplomatik münasibətlərin qurulması

188
Asmar Azer Aliyeva
Fake news and propaganda against freedom of information during the Nagorno-Karabakh conflict

191
Tavat Huseyn Muradlı
Improving azeri efl secondary school students’ pronunciation through a virtual reality game managed by a humanoid robot

195
Lala Ahad Mammadova
The main aspects of the protection of the rights of persons with disabilities in the legislation of Azerbaijan
 
205
Ülviyyə Ələskər qızı Hüseynova
Avropa İttifaqında turizmin inkişafinın təşkilati aspektləri

210
Aytac Ali Suleymanova
Criteria for sources of terrorism financing and types of funding sources

215
Elmira Elmar Hashimova
The legal regulation of e-government formation

219
Ильгар Имдат Гасанов
Международно-правовые основы борьбы с киберпреступлением

223
Mahmud Khanjigazli
The impact of digital transformation on oil gas sector:the case of Azerbaijan

228
Fidan Dilqem Hajizade
Combating trafficking in human beings:approach of the council of Europe

234
Nurana Janlar Huseynova
Prevention for infringement of coastal states’laws and regulations in the contiguous zone

237
Taleh İsmayıl oğlu Rzayev
Almaniya ilə Azərbaycan arasında “tibbi turizm” sahəsi üzrə əməkdaşlıq imkanları

241
Nərmin Qaroğlan qız Quliyeva
Azərbaycanin iqlim şəraitinə uyğun olaraq, IES-də texniki su təchizat sistemlərindən istifadə imkanlarinin tədqiqi

244
Nihad Fərhad oğlu Qəyayev
Beynəlxalq cinayət məhkəməsinin ilkin icraat şöbəsinin funksiyaları və səlahiyyətləri

249
Səadət Mahir qızı Məmmədbağırova
Vergi planlaşdırması və onun iqtisadi subyektlərin  maliyyə vəziyyətinə təsiri

253
Səbinə Rizvan qızı Abdullayeva
İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə vergi yığımının effektiv qurulması

257
Emin Teymur oğlu Məmmədov
İnformasiya sistemlərinin tənzimlənməsi üzrə təcrübə və hüquqi bazanın müqayisəli təhlili: mövcud problemlər

261
Seymur Firdovsi Huseynov
The environment of electronic commerce legal and tax issues 

265
Aysel Qurban qızı Süleymanova
Səhlənkarlıq cinayətinin Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində təsbiti və özünəməxsus xüsusiyyətləri

268
Zeynəb Rafiq qızı Ağayeva
Təhsil müəssisələrində gəlir və xərclərin idarəetmə uçotunun xüsusiyyətləri

272
Seymur Firdovsi Huseynov
Development of consumer protection in the European Union

276
Elxan Əlitahir oğlu Xammədov
Fərdi əmək mübahisələrinin məhkəmədən kənar həlli qaydası

280
İbrahim Behruz oğlu İbrahimov
Transmilli cinayət törətmiş şəxslərin axtarışı və mühakiməsində ekstradisiyanın rolu və əhəmiyyəti

285
Gülgəz Məhəmməd qızı Rzayeva
Natiq Əliyevin yaradıcılığında xatirə lövhələrinin bədii xüsusiyyətləri

290
Ləman Fəxrəddin qızı Qasımzadə
Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyəti problemləri

293
Gunel Oktay Huseynova
Aviation security in European Union. European Aviation Afety Agency

297
Murad Etibar oğlu Sırafilov
Ticarətin kommersiya prosedurlarının sadələşdirmə vasitəsi kimi beynəlxalq inkoterms qaydaları 2000, 2010 və 2020 fərqləri

301
Nazrin Natig Mammadova
The scope of surety’s liability and types of suretyship In terms of liability

305
Gunay Mustafa Mammadova
Design protection standarts in international treaties

310
Nijat Marif Jafarov
The importance of the principle of confidentiality in mediation

314
Nigar Yadulla Shahgaldiyeva
Source, policy and harmonization of tax law in European law

317
Səbuhi İlqar oğlu Salmanov
Neft mədən avadanliqlarında tətbiq olunan flans birləşmələrinin möhkəmliyinin və kipliyinin təmini

321
Sayali Aziz Mammadova
The significance of the international tribunal for the law of the sea for the shipping industry

325
Rahman Arzu Jabbarov
International double taxation: dsouble taxation agreements (dta)

328
Nurana Janlar Huseynova
The importance of contiguous zone for the coastal state

333
Aygun Gunduz Guliyeva
Features of the fight against tax offences in the European Union

337
Rahman Arzu Jabbarov
The role of court of justice within the EU taxation law

341
Elvin İsmayıl oğlu Cəfərov
Azərbaycanın turizm potensialı və inkişaf istiqamətləri

346
Умаров Фарход Талатович
Метафора цветообозначения в пословицах и поговорках английского языка
 
350
Zivər Etibar qızı Aslanlı
İnternet asılılığının forma və növləri, meydana gəlmə səbəbləri

354
Fidan Bağır qızı Əliyeva
Risk qruplarının sosial adaptasiyasının Azərbaycan təcrübəsi

358
Nargiz Bakhshali Zeynalli
Significance of umbrella clauses in international investment law

362
Mələk Nazim qızı Rzayeva
Çağdaş dövlətlərarası konfessional faktorlu münaqişələrin nizamlanma problemləri

366
Elvin İsmayıl oğlu Cəfərov
Turizmin inkişaf etmiş əsas ölkələri

370
Ulviyya Azizaga Garazade
Legal aspects of the impact of the financial crisis on the activities of credit organizations

373
Cahangir Fəxrəddin oğlu Şükürov
Cinayətlərin istintaqında informasiya texnologiyalarının tətbiqi imkanları

376
Nargiz Bakhshali Zeynalli
Most-favored nation treatment clause in investment arbitration

379
Röya Hüseyn qızı Məmmədli
Azərbaycanın vergi sisteminin formalaşması və tənzimlənməsinin iqtisadi əhəmiyyəti

383
Gülnar Elmar qızı Hüseynova, Tapdıq Güləhməd oğlu Həsənov
Quba rayonunda sənaye sahələrinin strukturu, ərazi təşkili və inkişaf dinamikası

387
Zümrüd Hadı qızı Hüseynli
Azərbaycan iqtisadi inkişafin maliyyələşməsində vergilərin rolu

390
Həmidə Əhməd qızı Xanməmmədova
Şabran rayonunun təbii şərait və ehiyatlarinin təsərrüfatin inkişafi baximindan iqtisadi-coğrafi xarakteristikası

394
Mövsüm Elçin oğlu Cahangirov
Gəncə və göygöldə turizmin inkişafi üçün tarixi və mədəni şərtlər

398
Günel Fazil qızı Bayramova
Money laundering process in European Union

401
Farida Ibrahim Hasanli
Legal analysis of the principle of the freedom of the high seas

405
Emin Teymur oğlu Məmmədov
İnformasiya, informasiya sistemləri və informasiya təhlükəsizliyinin hüquqi problemləri

408
Aynur Sabir qızı Osmanova
Ələkbər Rzaquliyevin əsərlərində ənənə və müasirlik

412
Nazrin Natig Mammadova
Legal analysis of validity of a suretyship agreement

415
Nijat Marif Jafarov
The principle of confidentiality in mediation and “right to privacy”

420

Baxış: 3 154
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az