Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

JURNALIN TAM VERSİYASI

JURNALIN İÇİNDƏKİLƏR:

FƏLSƏFƏ    PHİLOSOPHY    ФИЛОСОФИЯ
Əhmədli Rəfail Ayvaz oğlu
CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏNİN İCTİMAİ-SİYASİ GÖRÜŞLƏRİ
4

DİLÇİLİK LINGUISTICS ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Əliyeva Pərixanim Nəbi qızı 
FEİLİ SİFƏTİN MORFOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
6
Мамедова Егана Исраил гызы
СЕМАНТИЧЕСКАЯ ВАЛЕНТНОСТЬ СЛОВА
10
Aрифджанов Терлан Рустам оглу 
СИНТАКСИЧЕСКОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
15
Гусейнов Фазаиль Эйюб щглу
К ВОПРОСУ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЛЕКСИКИ В ТОЛКОВОМ СЛОВАРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
18
Гулизаде Севиндж Шубай гызы 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ СМЫСЛ В АКТИВНОЙ ГРАММАТИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
22
Cavadova Sevda Nəsrəddin qızı
İNGİLİS DİLÇİLİYİNİN TARİXİNDƏ ƏDƏBİ DİL NORMALARININ MÖHKƏMLƏNMƏSİ DÖVRÜ
25
Abdullayeva Güllü Bayram qızı 
BƏDİİ MƏTN TƏRCÜMƏÇİSİNİN YARADICILIQ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
28
Talıbova Şəbnəm Azər qızı 
SUFFİKSLƏRİN SXEMİ VƏ MODELİ
31
Əhmədova Səidə Məhiyəddin qızı 
DİLLƏRİN ARAŞDIRILMASINDA MÜQAYİSƏLİ-TARİXİ DİLÇİLİYİN ROLU
35
Quliyev İbrahim Nəsir oğlu
“CAHANQOŞAYİ-NADİRİ”DƏ IŞLƏNƏN TÜRK SÖZLƏRİNİN SPESİFİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
40
Səlimli Təmkinə Fərahim qızı
AZƏRBAYCAN VƏ TÜRK DİLLƏRİNDƏ İŞLƏDİLƏN FRANSIZ MƏNŞƏLİ SÖZLƏR
45
Seyidova Vəfa Mirəhməd qızı 
XÜSUSİ ADLARIN FRANSIZ DİLİNDƏN TƏRCÜMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
48

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ    LITERARY STUDIES    ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Золина Нигяр Чингиз гызы
«ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН О ЗОЛУШКЕ» (НА ПРИМЕРЕ РОМАНА ДЖ.ОСТЕН «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»)
51
Rəsuli İradə Qafur qızı 
AZƏRBAYCAN MÜHACİR ƏDƏBİYYATI HAQQINDA
54
Исмайлова Севда Нуреддин гызы 
ОБРАЗ НЕВЕСТЫ В ТВОРЧЕСТВЕ А.С.ПУШКИНА
57
Qaçayeva İlahə Yaşar qızı 
BUTAVERMƏ MOTİVİNİN TƏSƏVVÜFİ SEMANTİKASI
61

TARİX    HISTORY    ИСТОРИЯ
Hacızadə Fəhmin Məftun oğlu
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ TARİXİ-MEMARLIQ ABİDƏLƏRİ VƏ ONLARIN TURİZM ÜÇÜN ƏHƏMİYYƏTİ
64
Məmmədova Günel Alxan qızı
BAKI ŞƏHƏR DUMASI VƏ AZƏRBAYCANLI DEPUTATLAR
67
Hacızadə Fəhmin Məftun oğlu
NAXÇIVAN TURİZM BÖLGƏSİNDƏ FƏALİYYƏTDƏ OLAN TURİST MARŞRUTLARI
72

BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR    INTERNATIONAL RELATIONS    МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Nəsirova Kəmalə Fuad qızı
QLOBALLAŞAN DÜNYADA QAÇQIN VƏ MƏCBURI KÖÇKÜN PROBLEMİ
76
Xəlilova Şəlalə Elman qızı 
QLOBALLAŞAN DÜNYANIN ENERJİ TƏLƏBATI
79
Kərimova Vəfa Şahin qızı
AZƏRBAYCAN-YAPONİYA MÜNASİBƏTLƏRİNİN PERSPEKTİVLƏRİ
82
Səmədov Səbuhi Mətləb oğlu 
SSRİ PARÇALANANA QƏDƏRKİ DÖVÜRDƏ XƏZƏR GEOSİYASİ REGİONUNDA MÜNASİBƏTLƏR
85

SOSİOLOGİYA    SOSIOLOGY    СОЦИОЛОГИЯ
Chаrkаzzаdе Nofаl 
THE LEVEL OF OCCUPATİONAL HEALTH AND SAFETY AFFECTİNG THE MOTİVATİON OF MANAGERS
88
Əlili Allahverdi Elşən oğlu
TURİZM XİDMƏTLƏRİNDƏ KEYFİYYITİN MAHİYYƏTİ VƏ AZƏRBAYCANDA
TURİZM  SEKTORUNUN MÖVCUD VƏZİYYƏTİ VƏ POTENSİALI
94
Orujlu Nurlan Vahid oğlu
THE ROLE OF ISLAMIC BANKING IN ECONOMIC DEVELOPMENT
99
Məmmədli Münəvvər Naib qızı, Samirə Əzizova
TURİZMİN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFA TƏSİRİ
102
Nəhmətova Zərxanım Çingiz qızı 
MİLLİ BAYRAMLAR TURİZM POTENSİALI KİMİ
105

PEDAQOGİKA    ПЕДАГОГИКА    PEDAQOGY
Гулиева Эллада Муса гызы
К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ВЫПУСКНИКА В СТЕНАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
108
Seyidova Günay Akif qızı 
XXI ƏSR PEDAQOGİKASININ QARŞISINDA DURAN TƏLƏBLƏR
111
Məlikov Məlik Şıxbala oğlu
PEDAQOJİ ELMİN QURULUŞ ELEMENTLƏRİ
113
Fətəliyeva Lalə Əmrah qızı 
YAZILI NİTQİN POZULMA NÖVLƏRİ
118
Vəliyeva Səkinə Həbib qızı
NİTQİN ONTEGENETİK İNKİŞAFINDA RABİTƏLİ NİTQİN ROLU
120
Əliyev Əli Umud oğlu
ELMİ DÜNYAGÖRÜŞ, ƏQLİ TƏHSİL, ƏXLAQİ SAFLIQ QLOBALLAŞAN DÜNYAMIZIN ATRİBUTU KİMİ
122
Erdem Abdullah 
İNTELLEKTUAL POZULMALARI OLAN UŞAQLARIN NİTQİNİN MÜAYİNƏSİ
127
Elyasova Nərmin Rafət qızı
QLOBALLAŞAN DÜNYADA MULTİKULTURAL TƏHSİL
128
Hüseynov Səfər Məzahir oğlu
TƏHSİLDƏ TEXNOLOGİYANIN ROLU
130
İsgəndərova Südabə Nəsrəddin qızı
TƏTBİQİ TƏDQİQAT İNKLÜZİV TƏHSİL MODELİ KİMİ
134

TƏDRİSİN METODİKASI    THE METHODOLOGY OF TEACHING    МЕТОДИКА ПРЕПОДОВАНИЯ
Зейналова Земфира Саттар гызы, Раджабли Арзу Газанфар гызы 
РОЛЬ ГРАММАТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
137
Məmmədova Tamara Bidat qızı
SİNQAPUR RİYAZİYYATI
141
Abdullayeva Gültəkin Ataş qızı
İBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ ŞAGİRDLƏRİN RABİTƏLİ NİTQİNİN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ
144
Умудова Эльмира Садраддин гызы
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК НА ЗАНЯТИЯХ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
146
Əbdülova Aygün Hüseynağa qızı 
İNCƏSƏNƏT TƏMAYÜLLÜ ALI MƏKTƏBLƏRDƏ LÜĞƏT ÜZƏRINDƏ İŞ
149

SƏNƏTŞÜNASLIQ    ART CRITICISM    ИСКУСТВОВЕДЕНИЕ
Abbasova Türkan Feyruz qızı
ƏLİ VERDİYEV YARADICILIĞINDA MƏİŞƏT JANRI
151

Baxış: 2 118
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az