Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
JURNALIN TAM VERSİYASI

JURNALIN İÇİNDƏKİLƏR:

RABİTƏ VƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI
Cabit RƏSULOV
GENİŞ SPEKTRLİ RADİO RABİTƏ ŞƏBƏKƏSİNDƏ RADİONƏZARƏT STANSİYALARININ YERİ,
VƏZİFƏLƏRİ, ONLARIN İŞLƏRİNİN TƏŞKİLİ VƏ BƏZİ PROBLEMLƏRİNİN HƏLLİ MƏSƏLƏLƏRİ

5

СВЯЗЬ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Джабит РАСУЛОВ
РОЛЬ И ЗАДАЧИ СТАНЦИЙ РАДИОКОНТРОЛЯ В ШИРОКОСПЕКТОРНОЙ СЕТИ РАДИОСВЯЗИ, ОРГАНИЗАЦИЯ
ИХ РАБОТ И РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ

14
Əli TAĞIYEV, Ramin HÜSEYNOV
ELEKTRON POÇT SERVİSİNDƏN İSTİFADƏ OLUNMASI İLƏ YARANANRİSKLƏR

23
Ramin HÜSEYNOV, Əli TAĞIYEV
XİDMƏTLƏRİ İDARƏETMƏ SERVERİNDƏ TRANZAKStYALARIN EMAL VAXTININ TƏYİN EDİLMƏSİ

33
Эльнур НУРАЛИЕВ
ВИДЫ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

39
Asya ƏSGƏROVA
SOSİOLOJİ MƏLUMATLARIN R PROQRAMLAŞDIRMA DİLİNDƏ STATİSTİK ANALİZİ

44

HÜQUQ   ПРАВО
Вюсал ИСМАИЛОВ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

50

PUBLİSİSTİKA   ПУБЛИЦИСТИКА
Nizami RƏHMANLI
VƏTƏNDƏN UZAQLARDA AZƏRBAYCAN OĞLUYAM

56

SOSİOLOGİYA   СОЦИОЛОГИЯ
Fəridə MİKAYILOVA
QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ AZƏRBAYCANDA İNSAN AMİLİ PROBLEMİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ

69

DİLÇİLİK   ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Əli ƏLİYEV, Dilarə MUSAYEVA
ŞUMERLƏRİN AZƏRBAYCAN-TÜRK MƏKANINDA İZLƏRİYƏ SÖZLƏRİ

72

İQTİSADİYYAT   ЭКОНОМИКА
G.İ.İSMAYILZADƏ
İSTEHSAL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİNDƏ İNNOVATİV USULLAR

79

ELM KORİFEYLƏRİ   КОРИФЕИ НАУКИ
Eyyub BƏŞİROV
O, YENİ MƏKTƏB YARATDI

88
Эйюб БАШИРОВ
ОН СОЗДАЛ НОВУЮ ШКОЛУ

94

TARİX   ИСТОРИЯ
Əfqan MƏMMƏDOV
AZƏRBAYCAN VƏ DÜNYA AQRAR ELMİNİN İNKİŞAF TARİXİNDƏ AKADEMİK EYYUB BƏŞİROV
YARADICILIĞININ ROLU VƏ ƏHƏMİYYƏTİ

101

HEYVANDARLIQ   ЖИВОТНОВОДСТВО
Эйюб БАШИРОВ, Н.А.ДАМИРОВ, Н.А.НАДЖАФОВ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ, ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ ПОРОДЫ ОВЕЦ АДАПТИРОВАННЫХ И
РАЗВОДИМЫХ В ЖАРКИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ, ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА

127


Baxış: 761
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az