Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
JURNALIN TAM VERSİYASI


JURNALIN İÇİNDƏKİLƏR:

FİLOLOGİYA     PHILOLOGY     ФИЛОЛОГИЯ
Möhsün Zellabdin oğlu Nağısoylu
Yeni aşkarlanmış “Dədə Qorqud” əlyazması: eposun yeni bir variantı

4
Жұпар Тәжіқұлқызы Танауова 
Түркі халықтарының ортақ фольклорлық мұрасы – күлдіргі әңгімелер

11
Rövşən Ramizoğlu
Tərcüməşünaslığın iki aparıcı nəzəriyyəsinin – dilçilik və ədəbiyyatşünaslıq nəzəriyyələrinin təhlili

15
Sevinc İslam qızı Əhmədova
Azərbaycan dilində dad bildirən sifətlərin semantik və üslubi xüsusiyyətləri

19
Nigar Firuz qızı Sadıqova
Qətran Təbrizinin Gəncə səfərləri

23
Zərifə İsmayıl qızı Avilova, Zərifə Bayram qızı Məmmədova
Monoloji nitqin öyrənilməsinin əsas aspektləri

27

HÜQUQ  ELMLƏRİ         THE   LAW  SCİENCES         ПРАВОВЫЕ НАУКИ
Rauf Əhəd oğlu Şəmsizadə
Hüquqi şəxslərin cinayət məsuliyyəti

31
Rauf Əhəd oğlu ŞəmsizadəLəman Vüqar qızı Talıbova
İnsan alverinə qarşı beynəlxalq sferada mübarizənin əsas istiqamətləri

35
Aynur Oktay qızı Səfərzadə
Cinayətdə iştirakçılığın subyektiv əlamətləri

39

SİYASİ ELMLƏR         POLITICAL SCIENCES         ПОЛИТОЛОГИЯ
Leyla Telman qızı Məmmədova
Strateji yol xəritəsinin regional inkişafa təsiri

42
Seyranə Əflatun qızı Xəlilzadə
Sivilizasiyaların toqquşması

46
İbrahim İlham oğlu Səlimov
Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyətinin realizəsi sahəsində icra hakimiyyətinin yeri və daxili iyerarxiyası

50

PEDAQOGİKA     PEDAQOGY     ПЕДАГОГИКА
Elza Xanış qızı Məhərrəmova
Heydər Əliyev ideyaları və müasir təhsil

54
Əli Umud oğlu Əliyev
Məktəbəqədər təhsil müəsisələrində folklor nümunələrinin öyrədilməsi

58
Шахаров Ықылас Өскенбайұлы
Әлихан Bөкейхан және қазақ руханияты

65
Günel Ədalət qızı Allahverdiyeva
Daun sindromlu uşaqlar və onların pedaqoji-psixoloji xüsusiyyətləri

69
Elza Xanış qızı Məhərrəmova
Təlim metodları və texnologiyalarına yeni baxış

72
Судаба Мамед гызы Мамедова
Пути формирования межкультурной коммуникативной компетенции у студентов
азербайджанцев в процессе обучения русскому языку как иностранному 

76
Südabə Nəsrəddin qızı İsgəndərova
İntellektual pozulması olan uşaqlarda refleksiyanın inkişafı şərtləri

79
Afət Afər qızı İsrafilova
Əqli cəhətdən geri qalan uşaqlarda davranış pozuntuları

81
Turan Əlbəndə qızı Şahvələdli Qədimova
Eşitmə pozulmaları olan uşaqların nitq inkişafının öyrənilməsi tarixi

84
Aygün Akif qızı Abbasova
The impact of linguistic education on the preservation of cultural identity

87
Метанет Фуaд гызы Дадашева, Севиль Нариман гызы Топчибашева
Лингвокультурлогический аспект преподования РКИ

90
Həyat Həmid qızı Abdullayeva
N.Nərimanovun pedaqoji irsində tərbiyə məsələləri

94
Yeganə Xanoğlan qızı Məmmədova
Məktəbəqədər yaş dövründə sözlərin orfoepik normalara uyğun düzgün
tələffüzü  üzərində işin təşkili

97


Baxış: 2 349
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az