Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

JURNALIN TAM VERSİYASI

JURNALIN İÇİNDƏKİLƏR:

DİLÇİLİK    LINGUISTICS    ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Валида Джaвид гызы Исазаде
ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКА ЗАКОНА (20-30-ые годы ХХ в.)
5
Pərixanim Nəbi qızı Əliyeva
SÖZ YARADICILIĞINDA İSİM DÜZƏLDƏN ŞƏKİLÇİLƏR
12
Nəzakət Rəcəb qızı Əsgərova
ORTA MƏKTƏBLƏRİN “AZƏRBAYCAN DİLİ” DƏRSLİKLƏRİNDƏKİ BƏZİ MƏQAMLAR HAQQINDA MÜLAHİZƏLƏR
16
Solmaz Dadaş qızı Qurbanova 
İNGİLİS DİLİNİN LEKSİKASINDA SLENQ
20
İradə Tofiq qızı Quliyeva
ŞİFAHİ TƏRCÜMƏNİN PSİXOLOJİ ASPEKTLƏRİ
23
Rəna Firudin qızı Əmrahova
ARDICIL TƏRCÜMƏDƏ YAZI SİSTEMİ
27
Samirə Elxan qızı Abdullayeva
MÜASIR AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ ADLARDAN YARANAN TERMİNLƏR
30
Леся Александровна Керимова
ПЕРЕВОД ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НА БАЗЕ УКРАИНСКОГО И АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКОВ
34
Rəhimə Qədir qızı Məmmədova
ARGENTİNADA MÜRACİƏT BİLDİRƏN ŞƏXS ƏVƏZLİKLƏRİNİN SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
38
Güllü Bayram qızı Abdullayeva
BƏDİİ TƏRCÜMƏ NƏZƏRİYYƏSİNDƏ MÜƏLLİF TƏRCÜMƏSİNİN YERİ
41
Xanım Rafiq qızı Quliyeva
FELDƏN FEL DÜZƏLDƏN ŞƏKİLÇİLƏRIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
44
Nigar Məmməd qızı Məmmədova
AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ FRANSIZ ALINMALARIN FONETİK VƏ ORFOQRAFİK ASSİMİLYASİYASI
48
Xuraman İbniyəmin qızı Məhərrəmova
FUNKSİONAL ÜSLUBLAR VƏ NORMA MƏSƏLƏLƏRİNİN AZƏRBAYCAN DİLÇİLİYİNDƏ TƏDQİQİ
51
Эльнара Фахраддин гызы Абдулгалимова
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С ЗООНИМАМИ
В ПОЛЬСКОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКАХ
56

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ    LITERARY STUDIES    ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Lütviyyə Süleyman qızı Əsgərzadə
HÜSEYN CAVİDİN “SOSİAL QİYAMI”
59
Илаха Гейдарага гызы Мюрватова
ПРОБЛЕМА «ОБЕСЧЕЛОВЕЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» В ПЬЕСЕ «Р.У.Р.»
64

TARİX    HISTORY    ИСТОРИЯ
Şikar Məhəmmədəli oğlu Qasımov
HEYDƏR ƏLİYEV SİYASƏTİ AZƏRBAYCANIN MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİ TƏMİN ETMİŞDİR
67
Полина Васильевна Чернова
ГЕЙДАР АЛИЕВ И ИДЕОЛОГИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСТВА
72
Əli Umud oğlu Əliyev
28 MAY RESPUBLİKA GÜNÜ, 18 OKTYABR İSƏ MÜSTƏQİLLİK GÜNÜDÜR
75

BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR   INTERNATIONAL RELATIONS   МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Айнур Рамиз гызы Алифли
СОТРУДНИЧЕСТВО АЗЕРБАЙДЖАНА И ГРЕЦИИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
78

SOSİOLOGİYA    SOSIOLOGY    СОЦИОЛОГИЯ
Fərqanə Elşən qızı Qaf
YANLIŞ, QEYRİ-DƏQİQ VƏ TƏHRİF EDİLMİŞ İQTİSADİ İNFORMASİYANIN MÜMKÜN FƏSADLARI
81

PEDAQOGİKA    ПЕДАГОГИКА    PEDAQOGY
Эллада Муса гызы Кулиева
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
84
Pərvin Bəşir qızı Qaçayeva 
BƏDİİ DİL XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN DƏRSLİKLƏRDƏ QOYULUŞU
87

PSİXOLOGİYA    PSIXOLOGY    ПСИХОЛОГИЯ
V.V.Liubarets 
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PERSONNALITY OF MODERN MANAGER OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITY
89

TƏDRİSİN METODİKASI    THE METHODOLOGY OF TEACHING    МЕТОДИКА ПРЕПОДОВАНИЯ
Çiçək Bəhram qızı Hümmətova 
YENİ TƏLİM MODELLƏRİNİ SƏCİYYƏLƏNDİRƏN XÜSUSİYYƏT
93
Xəyalə Adil qızı Quliyeva 
FASİLƏLİ OXU ÜSULU TƏLİM METODLARINDAN BİRİ KİMİ
96
Ирада Азиз гызы Микаилова
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «НЕОПРЕДЕЛЁННАЯ ФОРМА
ГЛАГОЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ»
100
Метанет Фуад  гызы Дадашева, Севиль Нариман гызы Топчибашева 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
106
Сараханым Мирза гызы Рахманова
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНФИГУРАТИВНОГО МЕТОДА НА ЗАНЯТИЯХ РКИ
109
Aytəkin Əfqan qızı Tağıyeva
Q.ZAKİR İRSİNİN TƏDRİSİNDƏ FƏNDAXİLİ ƏLAQƏNİN YARADILMASI
113

SƏNƏTŞÜNASLIQ    ART CRITICISM    ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Emil Raul oğlu Ağayev 
VƏCİHƏ SƏMƏDOVA YARADICILIĞINDA LİRİK RƏNGLƏR
116
Səkinə Hüseyn qızı Mahmudova
ORTA ƏSR NAXÇIVAN BƏDİİ SƏNƏTKARLIĞININ İNKİŞAFI
118
Cəmilə Zakir qızı Baxışova
ŞƏRQ MİNİATÜRLƏRİNİN TƏSVİRİ SƏNƏT TARİXİNDƏ ROLU
122
Əmirova Ülkər Rauf qızı
Sənətşünas Cəmilə Novruzova tədqiqatlarında İbrahim Zeynalov yaradıcılığı
127
Samirə Şamo qızı Nağıyeva 
AZƏRBAYCAN XALÇALARININ RƏNG SPEKTRI
131
Gülşən Elşən qızı Qardaşova 
AZƏRBAYCAN MİNİATÜR RƏNGKARLIĞININ İNKIŞAFINDA USTAD BEHZADIN ROLU
134

Baxış: 2 398
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az