Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
JURNALIN TAM VERSİYASI

JURNALIN İÇİNDƏKİLƏR:

DİLÇİLİK    LINGUISTICS    ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Kazımov Qəzənfər Şirin oğlu
AŞİNA VƏ AZƏRBAYCAN
5
Мамедов Насирага Шахмурад оглу
ОБ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
14
Əliyeva Pərixanim Nəbi qızı
FEİLİ SİFƏTİN MORFOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
18
Фатима Назари
ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В XX ВЕКЕ
22
Məhərrəmova Xuraman İbniyəmin qızı
ORDUBAD ŞİVƏLƏRİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
26
Əliyev Əli Umud oğlu
SÖZ VƏ MƏNTİQİ DÜŞÜNCƏ
32
Qarayeva Ramilə Kamran qızı
İNKARLIQ KATEQORİYASININ DİL SİSTEMİNDƏ YERİ
36
Салимова Фатима Гусейн гызы
ЕВРОЛАТИНСКИЙ АСПЕКТ ЯЗЫКА АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ МАСС-МЕДИА
39

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ    LITERARY STUDIES    ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Cabbarova Solmaz Rafiq qızı
MƏHƏMMƏDHÜSEYN ŞƏHRİYAR YARADICILIĞINDA VƏTƏNPƏRVƏRLİK TƏRBİYƏSİ
42
Abbaslı Türkan Qoca qızı
“ABİDOS GƏLİNİ” POEMASINDA SƏLİM ROMANTİK QƏHRƏMAN KİMİ
45

BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR    INTERNATIONAL RELATIONS    МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Əmirov Hüseyn Baloğlan oğlu
CƏNUBİ QAFQAZ REGİONUNUN GEOSTRATEJİ DƏYƏRİ
48
Abdullazadə Mirnihad Nazim oğlu
DÜNYA ENERJİ EHTİYATLARININ TƏSNİFATI VƏ COĞRAFİYASI
51
Əmirov Hüseyn Baloğlan oğlu
TAP VƏ TANAP LAYİHƏLƏRİ VƏ TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİ
55
Mirnihad Abdullazadə Nazim oğlu
MÜASIR BEYNƏLXALQ MÜNASIBƏTLƏRDƏ ENERJI FAKTORU
58
Abduyeva Leyla Vidadi qızı 
ABŞ-MEKSİKA MÜNASİBƏTLƏRİ: PRESPEKTİVLƏR VƏ PROBLEMLƏR
61

SOSİOLOGİYA    SOSIOLOGY    СОЦИОЛОГИЯ
Любарец Владислава Викторовна 
ОСОБЕННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЛЯ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
66
Kərimli Əli Mübariz oğlu
VİTSE-PREZİDENTLİK İNSTİTİTUNUN NƏZƏRİ ƏSASLARI
72

PEDAQOGİKA    ПЕДАГОГИКА    PEDAQOGY
Məmmədov Şahkərəm Mirzəməmməd oğlu
KİÇİK YAŞLI MƏKTƏBLİ İBTİDAİ TƏHSİLİN SUBYEKTİ KİMİ
76
Əhmədli Ayşən İntiqam qızı
MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARDA ƏXLAQ TƏRBİYƏSİNİN YOLLARI VƏ ƏSAS VƏZİFƏLƏRI
83
Mahmudova Vusalə Valeh qızı
QARŞILIQLI FƏALİYYƏT ŞƏRAİTİNDƏ MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARIN SOSİAL-ŞƏXSİ İNKİŞAFI
85
Quliyeva Pərvin Qurban qızı
ERKƏN YAŞ DÖVRÜNÜN DİAQNOSTİKASININ İSTİQAMƏTLƏRİ
88
Fərzalı Mələk İzzət qızı
SOSİAL İNKİŞAF MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİLİN AKTUAL PROBLEMİ KİMİ
91
Həsənova Əzizə Vərqa qızı
TƏHSİLİN İDARƏ OLUNMASINDA MƏKTƏB VƏ İCTİMAİYYƏT PROBLEMİ
93
Nurullayeva Günel İlham qızı
MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARIN NİTQİNİN İNKİŞAFINDA ƏTRAF ALƏMLƏ TANIŞLIQ MƏŞĞƏLƏLƏRİNİN ROLU
95
Bədəlzadə Günay Nazim qızı
PSİXOLOJİ VƏ PEDAQOJİ TƏDQİQATLARDA "DAUN SİNDROMU " HAQQINDA FİKİR FORMALAŞMASI
97
Ağayeva Tamilla Hüseyn qızı
KAR UŞAQLARDA ÜNSİYYƏT ÇƏTİNLİKLƏRİNİN ARADAN QALDIRILMASININ PSİXO-PEDAQOJİ YOLLARI
100
Əliyeva Nərgiz Şöhrət qızı 
ƏQLİ İNKİŞAFIN QANUNAUYĞUNLUQLARININ MÜQAYSƏLİ XARAKTERİSTİKASI (NORMA VƏ PATALOGİYA)
103
Ölməz Ümit
MEXANİKİ DİSLALİYA ZAMANI FONEMATİK QAVRAMANIN MÜAYİNƏSİ
106
Avcı Sümeyra
RİNOLALİYALI UŞAQLARIN ERKƏN DİAQNOSTİKASI
108
Abdullah Erdəm
AĞIR İNTELLEKTUAL ÇATIŞMAZLIĞI OLAN UŞAQLARIN TƏLİM-TƏRBİYƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
110
Eyvazova Yasəmən Çingiz qızı
ŞAGİRDLƏRİN HƏYAT TƏRZİNİN FORMALAŞMASINDA KOLLEKTİVİN ROLU
112
Eyvazova Yasəmən Çingiz qızı
KİÇİK YAŞLI ŞAGİRDLƏRİN HƏYAT TƏRZİNİ ŞƏRTLƏNDİRƏN AMİLLƏR
114

PSİXOLOGİYA    PSIXOLOGY    ПСИХОЛОГИЯ
Mansurova Sevda İbrahim qızı
AİLƏ TƏRBİYƏSİNİN ŞƏXSİYYƏTİN FORMALAŞMASINA TƏSİRİ
116

Умудова Эльмира Садраддин гызы
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
119
İbrahimova Natiqə Ağa Şərif qızı, Paşayeva Rəhilə Adil qızı 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МЕСТОИМЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ
123
Əliyeva Ləman Mürşüd qızı
AZƏRBAYCAN DİLİ DƏRSLƏRİNDƏ CÜMLƏ QURMAQ VƏRDİŞLƏRİNİN ÜSLUBİYYATLA ƏLAQƏSİ
126
İsmayılova Nigar Nazim qızı 
ƏDƏBİYYAT FƏNNİNİN TƏDRİSİNDƏ İNTERAKTİV TƏLİM METODLARINDAN İSTİFADƏ İMKANLARI
129
İsgəndərzadə Aytən Murman qızı
FƏNLƏRARASI İNTEQRASİYANIN REALLAŞDIRILMASINNIN ZƏRURƏTİ
131
Ağakişiyeva Şüküfə Məhəmməd qızı
İBTİDAİ SİNİFDƏ NİTQ İNKIŞAFI ÜZRƏ İŞLƏR
134
Рагимова Земфира Нариман гызы
РАЗВИТИЕ РЕЧИ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
138
Tağıyeva Jalə Elçin qızı 
UŞAQLARIN ESTETİK TƏRBİYƏSİNİN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİNDƏ MƏŞĞƏLƏLƏRİNİN ROLU
143
Quliyeva Səmayə Akif qızı 
ALİ MƏKTƏBLƏRDƏ NİTQ VƏRDİŞLƏRİNİN FORMALAŞDIRILMASININ LİNQVİSTİK ƏSASLARI
146
Fərzəliyeva Əsmər Ağa qızı 
X SİNİFDƏ “YENİ DÖVR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI II MƏRHƏLƏ (XIX ƏSR)” İCMAL MÖVZUSUNUN TƏDRİSİ MƏSƏLƏLƏRİ
149

Раджабли Ляман Назим гызы 
ДРЕВНИЕ ТРАДИЦИИ КЯЛАГАИ В НАШЕ ВРЕМЯ
151
Məmmədzadə Arzu Asəf qızı
MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜNDƏ YARADILAN PORTRETLƏRDƏ QADIN OBRAZLARI
156
Раджабли Ляман Назим гызы
ТЕХНИКА ФИЛИГРАНИ В СОВРЕМЕННОМ ЮВЕЛИРНОМ ИСКУССТВЕ АЗЕРБАЙДЖАНА
159
Süleymanova Fatma Qoşqay qızı 
TAHİR SALAHOV YARADICILIĞINDA SƏNAYE MƏNZƏRƏSİ
165
Süleymanova Fatma Qoşqay qızı
SOSİALİST REALİZMİ DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCAN RƏSSAMLARININ YARADICILIĞINDA XƏZƏR MÖVZUSU (tezislər)
168
Tağıyeva Şəhla İbrahim qızı
MƏŞHUR TEATR BİNALARININ TARİXİNDƏN
169


Baxış: 2 368
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az