Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
JURNALIN TAM VERSİYASI

JURNALIN İÇİNDƏKİLƏR:

DİLÇİLİK LINGUISTICS ЯЗЫКОЗНАНИЕ
G.NURƏLİYEVA
İNGİLİS DİLİNDƏ RİTMİK VARİATİVLİYƏ DAİR BƏZİ QEYDLƏR  
 
3
L.İBADOVA
İSPAN DİLİNDƏ FRAZEOLOJİ BİRƏŞMƏLƏRİN AZƏRBAYÇAN DİLİNƏ TƏRCÜMƏ YOLLARI

11
R.MƏMMƏDOVA
İSPAN DİLLİ ÖLƏKƏLƏRİN MÜRACİƏT FORMASINDA ŞƏXS ƏVƏZLİKLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİ

15
G.BAYRAMOVA
AZƏRBAYCAN DİLİ LEKSİKASININ KLASSİKLƏRİN, ƏDƏBİ-BƏDİİ ƏSƏRLƏRDƏ VƏ DİALEKTDƏ İŞLƏNMƏSİNƏ DAİR

18
ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ    LITERARY STUDIES    ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
J.QƏNBƏRLİ
KALDERON VƏ ONUN YARADICILIĞI
 
26
Ə.MƏMMƏDOV
ÖMÜR YOLU
29
BİOLOGİYA   БИОЛОГИЯ
Ş.Ş.QULİYEV
ARIÇ1LIQ MƏHSULLARININ İSTEHSALI VƏ İSTEHLAKI MƏDƏNİYYƏTİ

33
HEYVANDARLIQ   ЖИВОТНОВОДСТВО   
S.ABBASOV, A.MEHDİYEV
SÜDLÜK VƏ ƏTLİK NAXIRLARI NECƏ YARATMAQ OLAR?

39
Ə.B.BƏŞİROV
QARAMAL VƏ CAMIŞLARIN MƏHSULDARLIĞININ, BALA VERMƏ, ALINAN BALALARIN YAŞAMA
QABİLİYYƏTİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ YOLLARI
 
47
Ə.B.BƏŞİROV
AZƏRBAYCANDA SÜDLÜK MALDARLIĞIN İNKİŞAFI
54
S,ABBASOV, İ,MƏMMƏDZADƏ
DÜNYA MALDARLIĞIN İNKİŞAF TEMPİ VƏ AZƏRBAYCAN MALDARLIĞININ ƏSASLARI
 
59
Ə.BƏŞİROV
CAMIŞ MƏHSULLARI XƏRÇƏNGİ MÜALİCƏ EDİR

67
Е.Б.БАШИРОВ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОРЕННОМУ УЛУЧШЕНИЮ И ИНТЕНСИВНОМУ РАЗВИТИЮ ПЛЕМЕННОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА В ХОЗЯЙСТВАХ АЗЕРБАЙДЖАНА

73

Baxış: 786
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az