Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
JURNALIN TAM VERSİYASI


JURNALIN İÇİNDƏKİLƏR:

FƏLSƏFƏ    PHİLOSOPHY    ФИЛОСОФИЯ
Şəlalə  Sabir qızı Salmanova
Qloballaşma dövründə İslam mədəniyyəti
4

DİLÇİLİK LINGUISTICS ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Zahire Kamaladdin qızı Kazımova
Communicative language teaching
7
Тарлан Рустам оглы Арифджанов
Сложные словосочетания в современном русском языке
11
Егана Исраил гызы Мамедова 
Научно-технические термины русского языка
14
Mehriban Ələbbas qızı Abdullayeva 
Cümlənin aktual üzvlənməsində söz sirasinin rolu
17
Aytən Gülşan qızı Cəfərova
Fransız dilində məişət üslubu və onun bəzi linqvistik xüsusiyyətləri
20
Leyla Sadıx qızı Məmmədova
İngilis dilində “to put” feili ilə düzələn fra­­zeoloji  birləşmələrin struktur-semantik təhlili
24
Sevinc  Fəxrəddin qızı Hüseynova  
İngilis və azərbaycan dillərində evfemizmlərin məna qruplari
28
Zərifə Bayram qızı Məmmədova
Mütaliə insani kamilləşdirir
32
Məfkurə Salam qızı Hüseynova
Müasir azərbaycan dilində terminlərin semantik üsulla yaranması
36
Aygün Hüseyn qızı Məqami
Coup d’œil sur l’histoire du lexique français
40

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ    LITERARY STUDIES    ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Зельфира Шевкетовна Шукурджиева 
Жанровый аспект публицистики исмаила гаспринского
43
Veliyullah Nevruz
Gurbet hayatı yaşayan şair
48
Mətanət Musa qızı Aslanova
Aşıq Ələsgərin şeirlərində işlənən omonim və çoxmənalı sözlər
56
Fəxriyyə Telman qızı Xudiyeva
Nəimi, Nəsimi və böyük tarixi  abidə –xanəgah
60
Sürəyya Allahverən qızı Həsənova
İmadəddin Nəsimi lirikasinda hissi-emosional ovqatın formalaşdırılmasında xitabın rolu
62
Sahibə  Sədnikqızı
Əzizağa Nəcəfzadənin “Nizaminin türklüyü və türklüyə münasibəti azərbaycan nizamişünasliğinda”
monoqrafiyasi haqqinda bir neçə söz
65

BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR    INTERNATIONAL RELATIONS    МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Xaliq Hüseyn oğlu Dadaşov 
Qloballaşma və terror fəaliyyətinin təhlükəli mənbəyi
67
Allahşükür İlqar oğlu Zülfiqarli
Cənubi Qafqaz regionunun lider dövləti olan Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafi: əldə olunmuş
naliyyətlər və perspektivlər
72
Cavid Bəhmən oğlu Babayev 
Dünya ticarət sistemi və Azərbaycan: mövcud vəziyyət və inkişaf perspektivləri
78
Allahşükür İlqar oğlu Zülfiqarli
Müstəqil Azərbaycan Respublikasi müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində
81

SOSİOLOGİYA     SOSIOLOGY     СОЦИОЛОГИЯ
Eldar  Yusif   oğlu Məcidzadə
Sənayedə strateji planlaşdırma və onun səmərəliliyi
86
Cavid Bəhmən oğlu Babayev
Milli innovasiya sistemi: mövcud vəziyyət və inkişaf 
90
Eldar  Yusif oğlu Məcidzadə
Sənaye müəssisəsinin innovativ fəaliyyətinin strateji planlaşdırması
95

Судаба Насреддиновна Искендерова
Социальная адаптация, реабилитация, интеграция и инклюзия  детей с ограниченными возможностями здоровья
99
Nəzakət Bəylər qızı İmanverdiyeva
Вövlət təhsil strategiyasi və təhsildə  innovasiyalar
102
Xəyalə Cahangir qızı Məmmədova
Ailədə uşaqlara sevgi və məhəbbət
105
Мелик Шихбала оглы Меликов
Инклюзивное образование: актуальные проблемы и перспективы развития
108
Ülviyyə Salam qızı   Aslanova
İnklüziv təhsil: mahiyyəti, məqsəd və  vəzifələri
111

Sevda İbrahim qızı Mansurova                                                          
Yeniyetmə yaşı dövründə şəxsiyyətlərarası münasibətlər

115

Telli Tariyel qızı İbrahimova, İradə Xəlil qızı Zamanova
Məktəbəqədər uşaqlarda nitq inkişafı pedaqoji problem kimi

118
Şükufə Məhəmməd qızı Ağakişiyeva
Nitq mədəniyyətinin idmançı tələbələrə tədrisinin əhəmiyyəti

121
Мамедова Ана Ага гызы
О развивающем  обучении при введении понятия величины в начальном курсе математики

124
Xatirə Tacəddin qızı Qurbanova
İbtidai siniflərdə kombinatorika elementlərinin öyrədilməsi

127
Sevinc Xaliq qızı Cəbrayilova
Tədris prosesində interaktiv təlimin bəzi problemləri

131
Севиндж Рамиз гызы Гусейнова 
Ролевая игра как средства интенсификации обучения групповому общению

134
Səmayə Akif qızı Quliyeva
V və VI siniflərdə  nitq  vərdişlərinin   tədrisinə  verilən proqram  tələbləri

137
Kifayət Əliqamət qızı Dolxanova
KT-in  və innovativ texnologiyaların təhsildə yeri və rolu

140
Ramazan Əzizxan oğlu Eyyubov, Teyyubə Məzahim qızı Abışova,Aynurə Oqtay qızı Binnətova
İbtidai siniflərdə məsələ həllinin öyrədilməsi yolları

143
Zərəfşan Babakərim qızı Azayeva, Kifayət Əliqamət qızı Dolxanova, Turac Cəlaləddin qızı Əhmədova
Təlim prosesində kompyuter texnologiyalarından istifadə

146
Севда Пирали гызы Абулова, Вюсаля Сабир гызы Султанова. Гюнель Вахид гызы Акперова
Использование технологии деятельностного метода на уроках математики в начальных классах

150

SƏNƏTŞÜNASLIQ    ART CRITICISM    ИСКУСТВОВЕДЕНИЕ
Aytac Afar qızı Abbaszadə
Heykəltəraş Akif Əsgərov yaradıcılığında monumental heykəltəraşlığın inkişaf prinsipləri

155


Baxış: 2 774
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az