ELMİ MƏQALƏLƏRİN BEYNƏLXALQ PLATFORMASI


İncəsənət və mədəniyyət problemləri 
Problems of Arts and Culture
Проблемы искусства и культуры


Beynəlxalq Elmi Jurnal N 1 (79)
International scientific journal
Международный научный  журнал

2022
Ганбарова Нурлана Эльдениз гызы
Бакинский славянский университет
ПРАГМАТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ АНГЛИЙСКИХ ГЛАГОЛОВ РЕЧИ


Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації
УДК 811.111-26
DOI https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.4-2/03


Том 31 (70)
№ 4 Ч. 2

2020
XADİCƏ CƏFƏROVA
Azərbayican Dillər Universiteti
NEO-VİKTORİAN ROMANI POST MODERN JANR KİMİ


İPƏK YOLU
Azərbaycan Universiteti
№ 4. 2014
səh. 106
Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVII Respublika
Elmi Konfransının MATERİALLARI

Azərbaycan Respublikası Təhsil NazirliyiII cild
Bakı, 2013
FUNDAMENTAL, HUMANITAR VƏ TƏBİƏT ELMLƏRİ SİRİYASI
ELMİ XƏBƏRLƏR
SCIENTIFIC NEWS
УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ

GƏNCƏ
№ 2 2021
CİS TEXNOLOGİYASINDAN XƏRİTƏ TƏRTİBİNDƏ İSTİFADƏNİN
XÜSUSİYYƏTLƏRİ (ARCGİS)

Süleymanova Aytac Adil qızı
BDU, Cografiya fakültəsi, I kurs
Elmi rəhbər: B/m. Ə.Ə.Nəbiyev

BAKI,
2022
GEOİD MODELİNİN MÜƏYYƏN OLUNMASI METODLARI
Z.Z. İdriszadə, E.N. Əsgərov
Bakı Mühəndislik Universiteti,
MKT Cotton LLC
zahid.idriszade@gmail.com,
elvin.asgeroff@gmail.com

BAKI,
2022
М.С.МЕХТИЕВ, А.Д.АСЛАНОВ, Г.Д.ТАРЫВЕРДИЕВ
Мингячевирский политехнический институт
Эмпирическая формула для расчёта температуры воспламенения
индивидуальных органических горючих веществ
ИЗВЕСТИЯ Высших технических учебных заведений Азербайджана
Химия и химическая технология, стр. 22


№3
УДК 54.04.001.2
2002
«YAŞIL KİMYA» KONSEPSİYASINDAN İRƏLİ GƏLƏN TƏLƏBLƏR HAQQINDA
Bayramova Aysel Cəmil qızı
Mingəçevir Dövlət Universiteti

2022
ƏSGƏROVA TƏHMİNƏ ŞAMİL QIZI
MƏHƏMMƏDHÜSEYN ŞƏHRİYARIN YARADICILIĞINDA
AZADLIĞA ÇAĞIRIŞ İDEYALARI

Azərbaycan, Bakı
Bakı Slavyan Universiteti,


2022
МАМЕДОВ НУРЛАН РАМИЗ ОГЛЫ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
 (1920-1991 ГГ.)

Бакинский славянский университет
Кафедры педагогики и психологии
ORCID 0000-0002-9673-0862
УДК 378.046.4

2022
Э.А. Гараев, А.К. Велиева, А.Н. Карамли, Н.М. Гусейнова
ИЗУЧЕНИЕ НЕАЛКАЛОИДНОЙ ПРИРОДЫ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ

СОЕДИНЕНИЙ DATURA İNNOXİA
УДК 615.322
Азербайджанский медицинский университет,
ул. A. Гасымзаде, 14, Баку (Азербайджан)
Институт продовольственной безопасности Азербайджана, ул. Г. Алиева, 115, Баку (Азербайджан)

2022
IJETRM - International Journal of Engineering Technology Research & Managment
SKN-40 RUBBER WITH THE PARTICIPATION OF SIMPLE AND COMPLEX

ETERNALS PURCHASE OF CHEMICALLY RESISTANT RUBBERS


Shixaliyev Kerem Seyfi
Doc. tech. science, academic EAH
Professor of the department of “Organic substances and technology of high molecular compounds”
Alizade Aydan
master
Azerbaijan State Oil and Industry University
Baku, AZ1010, Azerbaijan, 20 Azadlig Avenue

2022
İsmayılova Mətanət Əli qızı
NİZAMİ GƏNCƏVİNİN TƏBİƏTİ MÜHAFİZƏ KONSEPSİYASININ AKTUALLIĞI

ADPU-nun nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci
Bakı, Azərbaycan
2022
KİTABXANAŞÜNASLIQ VƏ BİBLİOQRAFİYA
Elmi-nəzəri, metodik və təcrubi jurnal
№ 1(40) * 2017

2017
ESTIMATING THE SIZE OF THE SHADOW ECONOMY IN AZERBAIJAN
Hafiz Eldeniz oglu Guliyev PhD student,
 Azerbaijan State University of Economics, Azerbaijan, Baku


ИНТИЕРНАУКА 10(26) 20192019
SEVDA MƏMMƏDOVA
Bakı Dövlət Universiteti
AZƏRBAYCAN ALİ MƏKTƏB KİTABXANALARININ ELEKTRON

VASİTƏLƏRLƏ TƏCHİZATININ MÜASİR VƏZİYYƏTİ
Azərbaycanda kitab və kitabxana mədəniyyəti
Respublika elmi konfransının MATERİALLARI
Bakı, 17 dekabr 2020


2020
“İNFORMATİKA MÜƏLLİMLİYİ” VƏ “RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA MÜƏLLİMLİYİ”
İXTİSASLARI ÜZRƏ ALİ TƏHSİLLİ KADR HAZIRLIĞINDA İBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ
İNFORMATİKA DƏRSLƏRİ İLƏ BAĞLI MÖVZULARIN TƏDRİSİNƏ DAİR
Mustafayev Vüqar Sabir oğlu
İsmayılzadə Leyla Vüqar qızı
UOT 371.64/.69


2022
SİMA PAŞA QIZI İSMAYILOVA
"Əkinçi" biblioqrafik mənbələrdə
Bakı Dövlət Universiteti,
Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrası,Bakı
Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
simabdu@mail.ru

2022
CƏMİLƏ AFƏE QIZI MƏMMƏDOVA
İnteryerin üslub həlli və dizayn xüsusiyyətlərinin qarşılıqlı təsirinin təhlili
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC),
Dizayn ixtisası üzrə magistr
Azərbaycan, Bakı şəh.
camila.mamedova.91@mail.ru

2022
SEVDA ABDULLAYEVA
ƏMİR TEYMURUN VƏ TOXTAMIŞ XANIN AZƏRBAYCANA YÜRÜŞLƏRİ VƏ BU YÜRÜŞLƏRİN NƏTİCƏLƏRİ (“İRANIN KEMBRİC TARİXİ” ƏSASINDA)


Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
UOT:479.24
2022
AZƏRBAYCAN RESPUBLiKASININ TƏHSİL NAZİRLİYİ
BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ
FİLOLOGİYA VƏ XARİCİ DİL MÜƏLLİMLİYİ FAKÜLTƏSİ


"FİLOLOJİ ELMLƏR İNNOVATİV TƏDQİQATLAR KONTEKSTİNDƏ"
adlı Beynəlxalq eimi-praktik onlayn konfransın
MATERİALLARI
Bakı: Mütərcim, 2020. -- 588 səh.24 dekabr
2020-ci il
Enzale Novruzova
Section in the Nakhchivan Autonomous Republic Flora, Their Systematic Composition and Spreading Zones

Enzale Novruzova Researcher Institute of Bioresources Nakhchivan, Branch of the National Academy of Sciences of Azerbaijan
2015 September


Baxış: 36 571
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az