Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
JURNALIN TAM VERSİYASI


JURNALIN İÇİNDƏKİLƏR:

DİLÇİLİK     LINGUISTICS     ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Ülkər Arif qızı Cəfərova
İngilis və Azərbaycan dillərində neologizmlər

4
Gülhanım İsmihanova, Merve Yokuş
Türkiye türkçesi ve Azerbaycan türkçesinde ki’li birleşik cümleler

7
Zərifə İsmayıl qızı Avilova
Orta əsr Azərbaycan ədəbiyyatının və Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında M.Əmaninin rolu

11
Zərifə İsmayıl qızı Avilova, Zərifə Bayram qızı  Məmmədova
Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafi tarixində İmadəddin Nəsiminin tutduğu mövqe

16
Тюркан Сурхай гызы Ибадова
Билингвизм и мультилингвизм: сходства и различия

20
Zərifə Bayram qızı  Məmmədova, Zərifə İsmayıl qızı Avilova
Semantik üsulla yaranan informatika terminləri

23
Validə Eldar qızı Ağayeva
Bədii üslubda metaforanın üslubi rolu

27
Esmira Əbülfət qızı Məmmədova
Birinci türkoloji qurultay və dil məsələləri

31
Zərifə Fərhad qızı Feyzullayeva
Elmi jurnalistikanin yaranma tarixi

35

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ    LITERARY STUDIES    ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Cahidə Etibar qızı Yaqubova
Əfsanə janrının təsnifatı

37
Aynur Qələndər qızı Mustafayeva
Mirzə Cəlilin yaradıcılığında kamil insan obrazı

40
Rəşid Əmənulla oğlu Fətəliyev
Səməd Vurğunun “Azərbaycan” şeirinin poetik təhlilinə dair

43
Дудариша Сартбаева
Р.Бердібайұлы және қазіргі қазақ балалар әдебиеті

49
Тоты Иманқызы Көшенова
З.Ахметов және дулат бабатайұлы шығармашылығы

53
Севда Нуреддин гызы Исмайлова
Детская литература как специфическая часть общей литературы

56

Айтен Эльман гызы Акберова
Система повышения квалификации педагогических кадров в Западной Европе и США

69
Fəridə Mürşüd qızı Mikayılova
Milli-mənəvi dəyərlərə hörmət xalqımızın həyat tərzidir
   
62
Aytac İlham qızı İsgəndərova
Disleksiya probleminin tədqiqat tarixi
65
Ləman Ceyhun qızı Şahvələdli
Dayaq-hərəkət aparatı pozulmaları olan uşaqların sensor inkişaf üzrə təşkil edilən korreksiya işinin əsas xüsusiyyətləri

66
Ləman Ceyhun qızı Şahvələdli
USİ-li uşaqlarda sensor inkişaf üzrə təşkil edilən korreksion məşğələlərin məzmun və istiqamətləri

69
Zümrüd Yaqub qızı Həsənova
İnklüziv sinifdə təlim prosesinin təşkilində müəllimin rolu

70
Aytac İlham qızı İsgəndərova
Oxu pozuntularının səbəblərinin öyrənilməsində əsas yanaşmalar

73
Nərmin Rəcəb qızı Şərifovа
İnklüziv təhsilin yaranmasının tarixi mərhələləri

77
Günel Bağır qızı Bağırova
Əqli cəhətdən geri qalan uşaqların sosial-mədəni inkişaf xüsusiyyətləri

80
Afaq Gülağa qızı Salamzadə
Foniatriya elmi, onun yaranma tarixi və fonasiya problemləri

82
Lalə Əmrah qızı Fətəliyeva
Disqrafiya, onun etiopatogenezi və simptomatikasi

85
Səkinə Həbib qızı Vəliyeva 
Uşaqlarda nitq inkişafının öyrənilməsi mərhələləri və loqopedik işin istiqamətləri

88
Sаlаmzаdə Аfаq Gülаğа qızı
Funksionаl disfoniyа, onun etiologiyаsı və simptokompleksi

91

Гюнель Сиявуш гызы Новрузова
Области применения моделей динамических систем

92
Егана Исраил гызы Мамедова
Обучение специальной лексики на занятиях по русскому языку

96
Гюльнара Намик кызы Рзаева, Замина Хафиз кызы Салимова
Использование технологии модульного обучения на занятиях РКИ

99
Аркиназ Гамдулла гызы Мамедгасанзаде
Работа с научным текстом на занятиях по практическому курсу русского языка

101
Ляман Эмиль гызы Исаева
Некоторые проблемы методики обучения математике

105
Айшен Эльшан гызы Алиева
Роль учителя математики в современном школьном образовании

106
Улькер Эльхан гызы Алекперова
К истории квадратных уравнений

107
Ирада Гюльбала гызы Рустамова 
Взаимосвязь методики преподавания математики и других областей знаний

108
Рамазан Азизхан оглу Эййубов, Земфира Гаиф гызы Абасова 
Интеграция математики и информатики

109
Гюнель Ильхам гызы Агарагимова
К вопросу применения наглядных пособий на уроках математики

111
Рамазан Азизхан оглу Эййубов, Кямаля Шабан гызы Гасанова
Основы теории вероятностей в начальных классах

112
Aytac Vazeh qızı Tağıyeva
Coğrafiyanın müasir tədrisində Azərbaycan Respublikasının təqdim olunma formalarının müxtəlifliyi

113
Gulhayat Matlab Abdullayeva
Developing research paper writing for efl/esl undergraduate students

117
Земфира Нариман гызы Рагимова
Чтение как аспект обучения на занятиях по РКИ

121

SƏNƏTŞÜNASLIQ    ART CRITICISM    ИСКУСТВОВЕДЕНИЕ
Nərmin Оqtay qızı Kərimli
Əməkdar incəsənət xadimi Əbdülxaliq Rzaquliyevin yaradıcılığında əmək mövzusu

124
Səbinə Həbib qızı Abbaslı
Müstəqillik dövrü Azərbaycan zərgərliyində milli ənənələrin əksi

127
Nuranə Adil qızı Abdullayeva
Klassik və müasir bədii ədəbiyyat nümunələrinə çəkilmiş illüstrasiyaların bədii xüsusiyyəti

131
Aygün Atif qızı Səmədzadə
Xalq rəssami Kamil Xanlarovun yaradıcılığı

135

Baxış: 2 491
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az