Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
JURNALIN VERSİYASI

JURNALIN İÇİNDƏKİLƏR:
DİLÇİLİK   LINGUISTICS   ЯЗЫКОЗНАНИЕ
М.Э. Мамедова, A.A.Кадымова 
РАСТИТЕЛЬНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
3
С.С. Мамедова 
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ В ЯЗЫКОЗНАНИИ
6
N.F. Sadıqova 
MÜRƏKKƏB SÖZLƏRİN YARANMASI
9
T.B. Məmmədova Ç.N. Məmmədova 
İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI VƏ LİNGVİSTİKA
12
K.B. Ахундова 
АЛЛОФОНИЧЕСКОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ ФОНЕМ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА
14
A.V. Rüstəmzadə 
MÜASIR İNGİLİS DİLİNDƏ TƏYİNİN İFADƏ VASİTƏLƏRİ
17
С.С.Мамедова 
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАРЕЧНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РУССКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ
20
Ü.M. Quliyeva 
MÜASİR İNGİLİS DİLİNDƏ MÜBTƏDA MƏSDƏR TƏRKİBİ VƏ ONUN AZƏRBAYCANDA QARŞILIĞI
23
L.A. İsgəndərova 
FRANSIZ DİLİNDƏ QRAMMATİK TERMİNOLOGİYAYA MÜQAYİSƏLİ BAXIŞ
27
M.Ə. Abdullayeva 
MƏTN KOMPONENTLƏRİ ARASINDA ZAMAN ƏLAQƏSİ
30
X. Quliyeva 
KÜL TIQIN ABİDƏSİNDƏ İŞLƏNMİŞ QEYRİ-TÜRK MƏNŞƏLİ ETNONİMLƏR
35
К.А. Аббасова 
ЗАИМСТВОВАНИЯ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
38
İ. Ağakişiyeva 
AZƏRBAYCAN DİLİ DƏRSLƏRİNDƏ FƏNDAXİLİ ƏLAQƏ
40
S.H. Babazadə, A.G. İbrahimova 
MÜASİR İNGİLİS DİLİNDƏ FELİ FRAZEOLOJİ VAHİDLƏR
42
G. Qəniyeva 
MƏSDƏR TƏRKİBLƏRİNİN АZƏRBАYСАN DİLİNƏ TƏRСÜMƏ YОLLАRI
45
T.M. Əhmədova 
AZƏRBAYCAN VƏ RUS DİLLƏRİNDƏ MÜRƏKKƏB CÜMLƏLƏRDƏ BUDAQ CÜMLƏLƏRİN ÖYRƏNİLMƏSİ (yer budaq cümləsi)
49
N.R. Mədətova 
İSPAN DİLİNDƏ QEYRİ-MÜƏYYƏNLİK BİLDİRƏN LEKSİK DİL VAHİDLƏRİ VƏ ONLARIN AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ ADEKVAT QARŞILIĞI HAQQINDA
52
Ş.D.Məmmədova 
FRANSIZ DİLİNDƏ DURĞU İŞARƏLƏRİ
55

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ   LITERARY STUDIES   ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
X.M. Mecidova
DİVAN ƏDƏBİYYATI ŞAİRLƏRİNİN NAMİQ KAMAL YARADICILIĞINA TƏSİRİ
57
A.N. Əliyeva
BƏDİİ SİMVOLİZMİN HƏDDİ VƏ HÜDUDSUZLUĞU (Anarın “Gözmuncuğu” povesti fonunda)
60
Y.Ə. Əliyev
DÜNYA ƏDƏBİYYATI YAZIÇILARININ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATŞÜNASLIĞINDA TƏDQİQİ VƏ TƏRCÜMƏSİ
64
Q. Süleymanova
«GİZLİ BAKI» ƏSƏRİNDƏ DİL VƏ SƏNƏTKARLIQ MƏSƏLƏLƏRİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
67
И.Г. Мюрватова 
ОБРАЗ «ИССКУСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» В ТВОРЧЕСТВЕ К.ЧАПЕКА
69
İ.H. Mürvətova
ÇAPEKİN “R.U.R.” PYESİ İLƏ ANARIN “AĞ QOÇ VƏ QARA QOÇ” ROMANINDA İNSAN VƏ CƏMİYYƏT ANLAYIŞI
71
С.Н. Исмайлова 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
73
Р.Г. Эюбова
ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДРАМЫ А.АРБУЗОВА «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
76

TARİX   HISTORY   ИСТОРИЯ
R.B. Tanrıverdi
ŞƏRQİ ANADOLUDA ERMƏNİ ZÜLMÜ VƏ NAXÇIVANIN ERMƏNİ İŞĞALINDAN AZAD OLUNMASI (1917-1918)
81
X. Əyriçalmalı
ƏSİRLƏRDƏ GİZLƏNƏN TARİXİMİZ ƏMİR HƏMZƏ HACI ABİD BƏY ƏSLİNDƏ KİM OLMUŞDUR?
84
С.А.Ахмедова
ПРИЧИНЫ, ПОДТОЛКНУВШИЕ США К УЧАСТИЮ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
90

BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR   INTERNATIONAL RELATIONS   МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
K.F. Nəsirova
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA QAÇQINLARIN VƏ MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRİN HÜQUQİ VƏZİYYƏTİ
93
G.S. Mirzəyeva 
TÜRKİYƏNİN ORTA ASİYA SİYASƏTİ
98
L.V.Abdullayeva
SOYUQ MÜHARİBƏDƏN SONRA ABŞ-ın QARA DƏNİZ STRATEGİYASI
104

PEDAQOGİKA   PEDAQOGY   ПЕДАГОГИКА
Э.М. Кулиева 
К ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
107
З.М. Мехралиева 
ТЕХНОЛОГИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
110
A.T. Məmmədova
TƏLİM VƏ TƏRBİYƏ ŞƏXSİYYƏTLƏRİN GÖZÜYLƏ
113

TƏDRİSİN METODİKASI   THE METHODOLOGY OF TEACHING   МЕТОДИКА ПРЕПОДОВАНИЯ
А.Э.Шахбазова
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ГРАММАТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НЕРУССКОЙ АУДИТОРИИ
116
Н.А.Ибрагимова
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ-АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РУССКОГО ЯЗЫКА
119
Р.Г. Балаева 
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ
ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
122
М.Ф. Дадашева, С.Н.Топчибашева 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ
123
З.Н.Рагимова
РАЗВИТИЕ РЕЧИ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
129
Г.Г.Ахмедова, Н.И.Гадиров
ПРОБЛЕМЫ ФРАЗЕОЛОГИИ И ЗАДАЧИ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
132
S.M. Cabbarlı
ALİ MƏKTƏBDƏ İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN ƏHƏMİYYƏTİ
135


Baxış: 4 282
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az