Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/103/26-32

Nigar Həmidova 

 Odlar Yurdu Universiteti 

doktorant

ni.hamidova@gmail.com


AKADEMİK DİSKURSDA METAFORLAŞMA


Xülasə

Məqalə tədris prosesində akademik diskursdan bəhs edir. Akademik diskurs müəllim və tələbə arasında qarşılıqlı əlaqəni müəyyən etmək üçün ifadə edilir. Məqalədə bildirilir ki, akademik diskurs müxtəlif təhsil müəssisələrində informasiya mübadiləsi çərçivəsində istifadə olunur. Məqalədə həmçinin vurğulanır ki, akademik diskursun strukturuna pedaqoji, didaktik, elmi, tədris və təlim növləri daxildir. Məqalə akademik diskursun strukturunu araşdırır. Müəllif əvvəlcə “diskurs” anlayışının yaranma tarixi haqqında bir qədər məlumat verir, mətn ilə diskurs arasındakı fərqlərə toxunur. Məqalədə akademik diskursun müxtəlif təriflərinə müəllifin münasibəti də açıqlanır. 

Beləliklə, hər bir dil ayrı-ayrı diskurslarda metaforlaşma hadisəsinin baş vermə səbəblərinə görə unikal (nadirlik) və öz xüsusiyyətləri ilə seçilir.

Tədqiqat göstərir ki, diskursada metaforlaşma prosesinin öyrənilməsi konseptual metafora nəzəriyyəsinin nailiyyətidir, onun səviyyəsini müəyyənləşdirir. Belə yanaşma nəticəsində metafo­ranın mürəkkəb verbal-obraz kompleksi, obraz sistemi, konsentrasiya cəhətləri aydınlaşdırılır, həmin xüsusiyyətlərin tədqiqinə imkan verilir.

Açar sözlər: akademik diskurs, metafor, metaforlaşma, məzmun, ünsiyyət


Nigar Hamidova

 Odlar Yurdu University 

Ph. D. student

ni.hamidova@gmail.com


Metaforization in academic discourse


Abstract

The article deals with the academic discourse in the teaching process. The academic discourse is stated to define the mutual interaction between a teacher and a student. The article states that the academic discourse is used within the framework of information exchange in various educational institutions. The article also underlines that the structure of the academic discourse includes the pedagogical, didactic, scientific, educational and training kinds. The article investigates the structure of academic discourse. Firstly, the author gives some information about the history of the notion of “discourse”. The differences between the text and the discourse have been touched upon as well. The author’s attitude towards various definitions of academic discourse is also stated in the article. Thus, each language is unique (rarity) and distinguished by its own characteristics due to the reasons for the phenomenon of metaphorization in separate discourses.

The study shows that the study of the process of metaphorization in discourse is the achievement of conceptual metaphor theory, its level determines. 

As a result of such an approach, the complex verbal-image of the metaphor complex, image system, aspects of concentration are clarified, that is properties are allowed to be explored.

Keywords: academic discourse, metaphor, metaphorization, content, communication
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [518,58 Kb] (yüklənib: 19)

Baxış: 44
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az