Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/103/132-139

Qorxmaz Hüseynov

Naxçıvan Dövlət Universiteti

kimya üzrə fəlsəfə doktoru

huseynli72@list.ru

Şəhriyar Camalzadə

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

magistrant

camalzadsehriyar@gmail.com

İsgəndər Mehdiyev

Naxçıvan Dövlət Universiteti

mehdiyev56@mail.ru

Rafiq Quliyev

Təbii Ehtiyatlar İnstitutu

qraf1945@mail.ru

Nazilə Mahmudova

Təbii Ehtiyatlar İnstitutu

nazile.mahmudova.2017@mail.ru


KİMYANIN TƏDRİSİ PROSESİNDƏ ŞAGİRDLƏRİN ELMİ-TƏDQİQAT FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİLİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ


Xülasə

Məqalədə kimyanın tədrisi prosesində şagirdlərin elmi-tədqiqat fəaliyyətinin təşkilinin xüsusiyyətləri araşdırılmış, eksperiment nəticəsində əldə edilmiş faktların təhlili, onların nəzəri izahı və ümumiləşdirilməsi aparılmışdır. Orta (tam) ümumtəhsil məktəblərinin baza səviyyəsində kimyanın öyrənilməsində qarşıda duran məqsədlər və kimyəvi tədqiqatın mahiyyətini anlamağa imkan verən müəyyən bacarıqların formalaşması yolları müəyyən edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, kimya dərslərində tədqiqat işi vərdişlərinə yiyələnmək üçün əsas yük eksperimental tapşırığın, hesablama hissəsinin, elmi fərziyyənin və nəticələrin formalaşdırılmasından ibarət olan laboratoriya təcrübələrinə düşür. Kimyanın tədrisində istifadə olunan müxtəlif tədqiqat metodları sistemləşdirilmiş və şagirdlərin bilik və bacarıqlarının inkişafına kömək edən metodologiya hazırlanmışdır.

Açar sözlər: kimyəvi biliklər, elmi-tədqiqat fəaliyyəti, məqsədlər, nümayiş təcrübəsi, laboratoriya təcrübəsi, bacarıq


Gorkhmaz Huseynov

Nakhchivan State University

Doctor of Philosophy in Chemistry

huseynli72@list.ru

Shahriyar Jamalzade

Nakhchivan State University

master student 

camalzadsehriyar@gmail.com

Isgandar Mehdiyev

Nakhchivan State University

mehdiyev56@mail.ru

Rafig Guliyev 

Institute of Natural Resources

qraf1945@mail.ru

Nazila Mahmudova

Institute of Natural Resources

nazile.mahmudova.2017@mail.ru


Characteristics of the organization of research activities of students in 

the process of teaching chemistry


Abstract

In the article, in the process of teaching chemistry, the features of the organization of students' research activities are investigated, the facts obtained as a result of the experiment are analyzed, and their theoretical explanation and generalization is carried out. The goals of studying chemistry at the basic level of secondary (complete) general education school and ways of developing certain skills that allow one to understand the essence of chemical research are determined. It has been determined that the main burden of acquiring research skills in chemistry lessons falls on laboratory experiments, which consist of an experimental task, a calculation part, the formulation of a scientific hypothesis and obtaining results. Various research methods used in teaching chemistry have been systematized, and a methodology has been developed to promote the development of students' knowledge and skills. 

Keywords: chemical knowledge, research activity, goals, demonstration experience, laboratory experience, skill

   
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [518,74 Kb] (yüklənib: 22)

Baxış: 52
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az