Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/103/70-75

Nilufər Yusifova

Bakı Mühəndislik Universiteti

magistrant

nilufar.yusifova@gmail.com


MÜƏSSİSƏNİN BİZNES PROSESİ VƏ ONUN TƏKMİLLƏŞDİLMƏSİ


Xülasə

İqtisadi ədəbiyyatda “biznes” termininin müxtəlif anlayışlarına rast gəlinir. Məsələn, Alan Xosking biznesə belə tərif vermişdir: “Biznes təbii nemətlərin hasilatı, əmtəənin istehsalı, yaxud əldə edilməsi və satışı, digər əmtəələrin dəyişdirilməsində xidmətlərin göstərilməsi, maraqlı şəxslərin, yaxud təşkilatların qarşılıqlı gəlirinə xidmət, pul üzrə fiziki şəxslərin, müəssisələrin və təşkilatların həyata keçirdikləri fəaliyyətdir”.

İstənilən biznesin müəssisə şəklində öz iqtisadi-təşkilati forması olur. Müəssisə oxşar mühitdən bazarda ayrılmağa cəhd edərək firma adı və atributları şəklində öz fərqli cəhətlərini yaradır.

Müəssisə mülkiyyət formasından asılı olmayaraq ictimai tələbatın ödənilməsi və mənfəət alınması məqsədilə məhsul istehsal edən və satan, işlər görən və xidmətlər göstərən hüquqi şəxs olan müstəqil təsərrüfat subyektidir.

Açar sözlər: müəssisə, infrastruktur, idarəetmə, optimallaşdırma, biznes-plan


Nilufar Yusifova

Baku Engineering University

master student

nilufar.yusifova@gmail.com


Enterprise business process and its improvement


Abstract

Different defınitions of the term “business” can be found in the economic literature. For example, Alan Hosking gave the following defınition to business: “Business is the activity of natural persons, enterprises and organizations in the extraction of natural resources, the production or acquisition and sale of goods, the provision of other services in the exchange of other goods, the mutual benefıt of interested persons or organizations, and money. 

Any business has its own economic and orqanizational form in the form of an enterprise. An enterprise creates its own distinctivenessin the form of a brand name and attributes, trying to differentiate itself from a similar enviroment in the market.

An enterprise is an independent economic entity, a legal entity that produces and sells products, performs work and provides services for the purpose of meeting public demand and making a profit, regardless of the form of ownership.

Keywords: enterprise, infrastructure, management, optimization, business plan

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [493,44 Kb] (yüklənib: 17)


Baxış: 40
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az