DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/20/171-174

Vəfa Gözəlzadə

Azərbaycan Tibb Universiteti

magistrant

vafagozalzada@gmail.com

UOT 621,311.22 

Sara Paşayeva 

Azərbaycan Tibb Universiteti

sarapasayeva@gmail.com

UOT 621,311.22 

Nazilə Hüseynova 

Azərbaycan Tibb Universiteti

kimya üzrə fəlsəfə doktoru

shamxal.mustafayev@gmail.com

UOT 621,311.22 

Könül Hüseynquliyeva 

Azərbaycan Tibb Universiteti

k-f-h-82@mail.ru

UOT 621,311.22 

Şəhanə Quliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti

guliyevashahana86@mail.ru

UOT 621,311.22 


OLANZAPİNİN KİMYƏVİ-TOKSİKOLOJİ ANALİZİ


Xülasə

Benzodiazepinlərin nümayəndəsi olan olanzapin tibb təcrübəsində geniş istifadə olunur. Tərkibində olanzapin olan dərman preparatları doza həddinin aşılması zamanı  zəhərlənmə və ya ölüm hallarına səbəb olduğu üçün toksikoloji əhəmiyyətə malikdir. Tədqiqat bioloji materialdan hazırlanmış model nümunələrdə olanzapinin kimyəvi-toksikoloji analizini aparmağa həsr olunmuşdur. Məqalədə olanzapinin bioloji materialdan təcrid olunması və vəsfi sübutu mərhələsinə dair aparılan tədqiqatlar təqdim edilmişdir. Olanzapinin model nümunələri əlavəetmə üsulu ilə hazırlanmışdır. Təcridetmə oksalat turşusu ilə turşulaşdırılmış etil spirtilə yerinə yetirilmişdir.  Model nümunələrdən təcrid edilmiş olanzapinin vəsfi sübutu isə NTX və UB spektroskopiya üsulları ilə aparılmışdır. 

Açar sözlər: benzodiazepinlər, olanzapin, bioloji material, kimyəvi-toksikoloji analiz, NTX analiz 


Vafa Gozalzade

Azerbaijan Medical University

master student

vafagozalzada@gmail.com

UOT 621,311.22

Sara Pashayeva

Azerbaijan Medical University

sarapasayeva@gmail.com

UOT 621,311.22

Nazila Huseynova

Azerbaijan Medical University

Ph.D in Chemistry

shamkhal.mustafayev@gmail.com

UOT 621,311.22

Konul Huseynguliyeva

Azerbaijan Medical University

k-f-h-82@mail.ru

UOT 621,311.22

Shahana Guliyeva

Azerbaijan Medical University

guliyevashahana86@mail.ru

UOT 621,311.22 


Chemical-toxicological analysis of olazapine


Abstract

Olanzapine, a representative of benzodiazepines, is widely used in medical practice. Medical preparations containing olanzapine have toxicological significant because they cause poisoning or death in case of overdose. 

The study has been dedicated to the chemical-toxicological analysis of olanzapine in model samples made from biological material. In the article, the studies conducted on the isolation stage of olanzapine from biological material and the determination stage have been presented. Model samples of olanzapine have been prepared by addition method. Isolation has been performed with ethyl alcohol acidified by oxalic acid. Determination of olanzapine isolated from model samples has been carried out by TLC and UV spectroscopy methods.

Keywords: benzodiazepines, olanzapine, biological material, chemical-toxicological analysis, TLC analysis

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [406,19 Kb] (yüklənib: 43)


Baxış: 223
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az