DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/20/50-52

Sənəm Alıyeva

Sumqayıt Dövlət Universiteti

magistrant

alizdesanam501@gmail.com


DİLÇİLİKDƏ ÜSLUB ANLAYIŞI


Xülasə

Dil və dili təşkil edən vahidlərin dəyişməsi gec baş verir. Bu isə dildəki dəyişmənin uzun illərə, əsirlərə, nəsillərə söykənməsi ilə ölçülür. Dili əhatə edən vasitə və vahidlər sistem halında birləşrək müəyyən qanun və normalara əsaslanır. Ədəbi dil də dilin bir hissəsini təşkil edir. Buna görə də ədəbi dilə aid olan normalar üslublara da aiddir. Ancaq üslublar fərqli sahələri ifadə etdikləri üçün onların normativliyi həmin sahələrlə müəyyən edilir. Dil özündə bir çox funksiyaları ehtiva edir. Bütün bu funksiyalar özünü  insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində fərqli və özünəməxsus tərzdə əks etdirir. Ünsiyyət, məlumat və təsir dilin əsas ictimai funksiyalarıdır. 

Açar sözlər: dil, ədəbi dil, üslub, termin, nitq, ədəbiyyat, ritorika, ünsiyyət


Sanam Aliyeva

Sumgait State University

master student

alizdesanam501@gmail.com


The concept of style in linguistics


Abstract

Language and language-forming units change late. This is measured by the change in the language based on long years, captivity, and generations. The means and units surrounding the language are combined into a system and based on certain laws and norms. Literary language is also a part of language. Therefore, the norms that apply to literary language also apply to styles. However, since styles express different fields, their normativity is determined by those fields. Language includes many functions. All these functions are reflected in different and unique ways in different areas of human activity. Communication, information and influence are the main social functions of language.

Keywords: language, literary language, style, term, speech, literature, rhetoric, communication

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [394,47 Kb] (yüklənib: 45)


Baxış: 211
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az