DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/26/73-77

Aysel Şükürova 

Azərbaycan Respublikası DİN-in Polis Akademiyası

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

aysel_edu@yahoo.com


KOQNİTİV DİLÇİLİKDƏ “KONSEPT” TERMİNİ


Xülasə

Məqalədə koqnitiv dilçilik və linqvokulturologiyanın mühüm anlayışlarından biri olan “konsept” termini təsvir olunur. Son illər ünsiyyət və informasiyanın koqnitiv emalının çoxmədəniyyətli yanaşma vasitəsilə öyrənilməsində bu termindən geniş istifadə edilir. Belə yanaşmada biz konseptin bütövlüyünü anlayış və obrazın qarşılıqlı münasibətinin nəticəsi kimi nəzərdən keçiririk. Burada anlayış konseptin strukturundakı əlamətləri şərh edir. Obraz isə dil şüurunda konsepti dəstəkləyən təməllər sayılan koqnitiv metaforlarda fiksə oluna bilər.

Deməli, mahiyyət etibarilə konsept vasitəsilə obyektiv aləm dil şüurunda tam şəkildə inikas edir, lakin anlayışlar vasitəsilə bunu etmək mümkün olmur. Məzmun və strukturuna görə sadə formaya malik olan anlayışlar konseptin çoxlaylı məna səviyyələrinin ayrı-ayrı elementləri kimi çıxış edir.

Açar sözlər: koqnitiv dilçilik, konsept, anlayış, söz, lüğət, təsəvvürlər, etimologiya, termin, məna, informasiya, kommunikasiya 


Aysel Shukurova

Police Academy of MIA of the Republic of Azerbaijan

Doctor of Philosophy in Philology

aysel_edu@yahoo.com


The notion of "concept" in cognitive linguistics


Abstract

The article describes the term "concept", which is one of the important notions of cognitive linguistics and cultural linguistics. In recent years, this term has been widely used in the study of cognitive processing of information and communication through a multicultural approach. In such an approach, we consider the integrity of the concept as the result of the interaction of the notion and the image. Here, the notion interprets the signs in the structure of the concept. The image can be fixed in cognitive metaphors, which are the foundations that support the concept in language consciousness. 

Therefore, essentially, through concepts, the objective world is fully perceived in linguistic consciousness, but it is not possible to do this through notions. Notions that have a simple form in terms of content and structure act as separate elements of the multi-layered meaning levels of the concept.

Keywords: cognitive linguistics, concept, notion, word, vocabulary, imaginations, etymology, term, meaning, information, communication   

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [428,48 Kb] (yüklənib: 21)

Baxış: 290
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az