DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/26/31-34

Şəhanə Əsgərova 

Azərbaycan Dillər Universiteti

doktorant

shahanaasgarova@gmail.com

ORCİD İD 0000-0003-0890-0065


FRANSIZ DİLİNDƏ HEYVAN VƏ QUŞ ADLARININ METAFORLAŞMASI


Xülasə

Dilin lüğət tərkibində olan sözlər öz həqiqi mənasından başqa törəmə yəni məcazi məna da ifadə edirlər. Bu, sözlərin çoxmənalılığı əsasında mümkün olur. Bir söz bir neçə anlayışı ifadə edə bilir.  Beləliklə dilin məcazlar sistemi yaranır. Məcazın ən məhsuldar növü olan metafora əşya və ya hadisələr arasındakı müxtəlif oxşarlıq əsasında yaranır. Fransız dilində heyvan adlarının metaforlaşması prosesinə tez-tez rast gəlinir. Bu cür metaforalar zoometaforizmlər – heyvan metaforaları adlanır. Heyvan, quş, həşərata aid hər hansı xüsusiyyətdən insanı xarakterizə etmək üçün istifadə olunur. Bu cür ifadələr həm mənfi, həm müsbət anlayışı ifadə edə bilər. Belə ifadələrin yaranması hər bir xalqın yaşayış tərzi, inancları, mədəniyyəti, təfəkkürü və s. İlə əlaqədardır. 

Açar sözlər: söz, məcazi məna, metafora, zoometaforizm, köçürmə


Shahana Asgarova

Azerbaijan University of Languages

PhD student 

shahanaasgarova@gmail.com

ORCİD İD 0000-0003-0890-0065


Metaphorizing of animal and bird names in French


Abstract

Words in the vocabulary of the language can express a figurative meaning in addition to the real meaning. This is possible on the basis of polysemy of words. One word can express several concepts. Thus, the system of metaphors of the language is created. Metaphor, the most productive type of trope, is based on various similarities between thing or events. In French the process of metaphor of animal names is often encountered. Such metaphors are called animals metaphors. Any characteristic of an animal, bird or insect is used to describe a person. Such expressions can express both negative and positive meaning. The creation of such expressions is related to the way of life, beliefs, culture, thinking, etc. Of each nation. 

Keywords: word, figurative meaning, metaphor, zoometaphorism, transfer

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [369,99 Kb] (yüklənib: 25)


Baxış: 207
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az