Müəllif
Nəşrin adı
Nəşr ili
Дж. А. ГАДЖИЕВ Научные основы ресурсосберегающей технологии производства трикотажа.
Моногр. – Баку: Издательство «Сада», 2019. – 256 с.

2019
MƏHƏBBƏT MİRZƏLİYEVA Seçilmiş əsərləri. I cild. Türk dillərində feilin məna növ kateqoriyası.
Bakı: “Zəngəzurda” çap evi, 2020. – 204 səh.

2021
SEYRAN ƏLİYEVDastan yaratma: P.Mirabilin ingiliscəyə tərcüməsində “Dədə Qorqud Kitabı”-nın linqvo-poetik özəllikləri.
Bakı: “ZƏNGƏZURDA” çap evi, 2021. – 192 s.

2021
Pərvanə Paşayeva, Elnarə Tağıyeva,
Günel Mustafayeva, 
İlkanə Əmirova


Laugh Hours (təkmilləşdirilmiş ikinci nəşr).
Bakı: “Zəngəzurda” çap evi, 2021. – 188 səh.

2021
XƏYALƏ MECİDOVA

İxtisas ölkəsinin dili (türk dili). Dərs vəsaiti.
Bakı: “Zəngəzurda” çap evi, 2020. – 140 səh.

2020
SƏDAQƏT SƏDRƏDDİN QIZI ƏHMƏDOVA
(CAMIYEVA)


BİOLOGİYA VƏ ONUN TƏDRİSİNDƏ YENİ TƏLİM TEXNOLOGİYALARI.
Bakı: “Maarif” nəşriyyatı, 2020. - 108 səh.
2020
МАМИРОВА К.Н. Физическая география Казахстана: Учебное пособие. - Алматы, Издательства «Кыздар университети», 2015. — 228 стр.
ISBN 978-601-224-707-7

2015
МАМИРОВА К.Н. Геоэкология и охрана природы. (для специальности 5В011600-География):
учебное пособие. -- Алматы: Издательство «Кыздар университети», 2014. — 155 с.
ISBN 978-601-224-560-8

2014
МАМИРОВА К.Н. Школьный учебник (на примере анализа учебников географии). Монография. —
Алматы: Издательство «Кыздар университети», 2015. - 204 стр.
ISBN 978-601-224-664-3

2015
Ramazan Eyyubov, Günel Əkbərova,
Vüsalə Sultanova, Sevda Abulova
 
“İnformatika məsələləri”. Dərs vəsaiti.
Bakı: “Zəngəzurda” çap evi, 2021 – 162 səh.

2021
НАСИБА САБИРОВА Хоразм бахши ва халфачилик анъаналари / Монография.
– Тошкент: ЎзР ФА «Фан» нашриёти, 2021. 250 б.

2021
Сона ОсмановаВлияние технологий обработки почвы на ее плодородие.
Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of International
Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group 
17 Meldrum Street, Beau Bassin 71 504, Mauritius
Printed at: see last page ISBN: 978-613-4-95055-8

2018
АМИРОВА М.Ф.Все о биологическом окислении: от "А" до "Я" учебное пособие. -
Баку: “Шафа Полиграф”, 2021 - 160 с.

2021
GÜLNAR RAMİZ ÇAĞDAŞ NƏSRDƏ MİLLİ TARİX KONSEPTİ
(Monoqrafiya). Bakı, “Ekoprint”, 2019, 152 s.

2019
AFAQ MƏMMƏDOVA ƏSKİ AZƏRBAYCAN YAZISI
Dərs vəsaiti. Bakı: "Max ofset", 2022. -- 140 səh.

2022
ƏDƏBİYYAT 5-11-ci sinifKurikulum (Yeni Təhsil Proqramı) əsasında VƏSAİT
Orta məktəbin 5-11-ci sinif şagirdləri, abituriyentlər və MİQ-ə hazırlaşanlar üçün
Bakı - 2021Redaktor: Vüsalə Babayeva (Təhsil eksperti)
Korrektor: Hüseynova Bahar Hüseyn qızı

2021
Saidə İsmailzadə TURK XALQLARI TARIXI (XVII - XIX ƏSRLƏR)
Ali maktablar üçün dərs vəsaiti
Bakı, "Elm va təhsil", 2021, 428 sah.

2021
Mammadova GulnarFOREIGN POLICY OF TURKEY AT THE PRESENT STAGE
TUTORIAL GUIDE FOR BACHELOR'S LEVEL
Bakı, "ZƏNGƏZURDA", 2022, 138 sah.

2022
G.Ə. Mustafayeva
YASTICALARA QARŞI BİOLOJİ MÜBARİZƏNİN ƏHƏMİYYƏTİ
Bakı, 2013, 56 sah.

2013
G.Ə. Mustafayeva
Ətraf muhit və insektisidlər
Bakı, “QHT NƏŞRİYYAT”, 2013, 16 səh.

2013
F.H Məmmədov M.Y Orucova“INFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ VƏ TƏMİNATI”
(KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİN
TƏŞKİLİ PRİNSİPLƏRİ)

Bakı, "ZƏNGƏZURDA", 2022, 177səh.

2022
F.H. HƏBİBOV, S.T. HƏSƏNOV,
L.F. HƏBİBOVA 
TƏBİİ TƏHLÜKƏLƏRDƏN MÜHƏNDİSİ MÜHAFİZƏ 
“MSV NƏġR” MMC. Bakı, 2022, 650 s.

2022
Xatirə İsam qızı Hüseynova«Televiziya tənqidi»
Dərs vəsaiti. Bakı, 2014, 150s.

2014
РЕНА ЭЮБОВА СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ В ДРАМЕ
Bakı: “Zəngəzurda” çap evi, 2022 – 104 səh.
2022
Arzu Khalilzadeh Allahverdiyeva Surayya Source studies of the USA
Baku, "ADMIU", 2023, 160 p.
2023
Фазиль ИсмаиловАтмосферный аэрозоль
International Book Market Service Ltd., member of Om niScriptum Publishing Group 17 Meldrum Street, Beau Bassin 71504, Mauritius

RAHİLƏ ABDİNOVA NATƏVAN HÜSEYNOVAAZƏRBAYCAN DİLİ VƏ NİTQ MƏDƏNİYYƏTİ
Kitab Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 30 mart 2021-ci il tarixli əmr № F-127 saylı məktbuna əsasən çap olunur. “Elm və təhsil” Bakı - 2021
2021
Vüsalə Ağabəyli

Linqvokulturologiya və Gender məsələləri. 

Dərs vəsaiti. Bakı, 2023, - 76 səh.


2023


MAHNUR CƏFƏRLİ

DİAİON CR-11, DOWEX M-4195, KU-2x8 VƏ KB-4P-2 İONİTLƏRİ İLƏ MƏHLULLARDAN Zn2+ VƏ Pb2+-İONLARININ SORBSİYASI

                                

Naxçıvan,2017 - 218 səh.
2017
Rzayev F. H.


Helminths of domestic waterfowl of Azerbaijan and infulence on them of plants with anthelmintic properties. 

Baku,"ZANGAZURDA", 256 p.


2023

S.H.Qəhrəmanov


NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ

SUTUTARLARININ VƏ ÇAYLARININ GÖY-YAŞIL YOSUNLARI2016
AFAQ ƏLİYEVA

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI FLORASINDA BORAGINACEAE JUSS. FƏSİLƏSİNƏ DAXİL OLAN BİTKİLƏR


2016

AYNUR SEYFULLAYEVA, EMİL AĞAYEV


AZƏRBAYCAN MİNİATÜR SƏNƏTİ


2022
SƏDAQƏT HƏSƏNOVADİLİMİZ MƏNƏVİ KİMLİYİMİZDİR2017
MAHIR MUSA MAHARRAMOV,
AKIF BAYRAM BAYRAMOV

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ ONURĞASIZLAR FAUNASININ TAKSONOMİK SPEKTRİ
2014
MAHIR MUSA MAHARRAMOV
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ ARIKİMİLƏR (HYMENOPTERA, APOIDEA) FAUNASI
2015

FƏRQANƏ ƏLİYEVA 

ÜMHANİ MƏMMƏDOVA


MÜASİR TƏLİM TEXNOLOGİYALARI2014
FƏRQANƏ ƏLİYEVA
KİFAYƏT MƏNSİMOVA
PEDAQOGİKADAN ELEKTRON RESURS2018

Ə.S.ƏFƏNDİ,Ü.A.SADIQ-ZADƏQƏZA-XİLASETMƏ HAZIRLIĞI
2023

HİLAL QASIMOV, SƏYYARƏ İBADULLAYEVA,MÜRSƏL SEYİDOV, GÜLNARƏ ŞİRƏLİYEVA


NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI FLORASININ YABANI TƏRƏVƏZ BİTKİLƏRİ


2018

EMİL AĞAYEVASİF AZƏRELLİ YARADICILIĞINDA ƏNƏNƏ VƏ TARİXİLİK


2023
ƏLİYAR ORUCOVPOLİTOLOGİYA2017
ƏLİYAR ORUCOV

AZƏRBAYCAN XALQI MİLLİ ÖZÜNÜDƏRK YOLLARINDA: 

XIX ƏSRİN SONU - XX ƏSRİN


2012
D.M.ADIGÖZƏLOVA

ZOOLOGİYA  VƏ  HEYVANLAR ALƏMİNİN MÜHAFİZƏSİ2014
ELSEVƏR ƏSƏDOV,MÜRSƏL SEYİDOV,ƏZİZƏ HÜSEYNOVA

ƏCZAÇILIQ BOTANİKASI(ÜMUMİ HİSSƏ)


2020
ELSEVƏR ƏSƏDOV,MÜRSƏL SEYİDOV,ƏZİZƏ HÜSEYNOVA,HİLAL QASIMOV

ƏCZAÇILIQ BOTANİKASI(XUSUSİ HİSSƏ)


2020

RAUF SULTANOV, ELSEVƏR ƏSƏDOV


AZƏRBAYCANIN TƏBİİ BALININ KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİ VƏ DÖVLƏT STANDARTLARI2017
ELSEVƏR ƏSƏDOV,MÜRSƏL SEYİDOV,ETIBAR MƏMMƏDOV
VƏRƏMUM(PROPOLİS)2021

Saleh Məhərrəmov, Əli Tahirov, Elsevər Əsədov


NAXÇIVANDA ARIÇILIQ ƏNƏNƏLƏRİ2015

BƏHRUZ MƏMMƏDOV,ADIL MIRIŞLI, ELSEVƏR ƏSƏDOV


UŞAQLARDA ENDOKRİN SİSTEM VƏ ONUN XƏSTƏLİKLƏRİ2011

ADIGÖZƏLOVA DURSUN


TUT İPƏKQURDUNUN BƏSLƏNİLMƏSİ QAYDALARI


2020
AFAQ ƏLİYEVATƏKAMÜL TƏLİMİ2023
AFAQ ƏLİYEVA


GÜBRƏLƏRİN TƏTBİQİ SİSTEMİ
2023
AFAQ ƏLİYEVA

BİOLOGİYANIN TƏDRİSİ METODİKASININ İNKİŞAF TARİXİ  ELMİ ƏSASLARI


2023
AFAQ ƏLİYEVA
BOTANİKA KURSUNDA DƏRMAN BİTKİLƏRİNİN ÖYRƏDİLMƏSİ METODİKASI2023Baxış: 118 986
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]